DIE VOOR- EN NAGESLAGTE VAN

 

CAREL JOHANNES CORNELIS DE KLERK

(gebore 17 Julie 1840)

  leeuwenfontein

 Naby Leeufontein, distrik Burgersdorp.

________________________________________

HERKOMS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE DE KLERK-FAMILIE

________________________________________

Die Le Clercq (De Clerck, De Klerk) families in Nederland het oorspronklik uit Frankryk na Wallonië (suidelike België) en later na Nederland gevlug weens die vervolging van die Protestante in hul geboorteland, Frankryk. Hulle het was bekend as Wallone en nie Hugenote nie.

Die Protestantse Hervorming wat deur Martin Luther in 1517 in Duitsland begin is, en voorgesit is deur Johannes Calvyn in 1550, het vinnig deur Frankryk versprei. Dit het die Franse Protestante in direkte konflik met die Rooms-Katolieke kerk en die koning van Frankryk geplaas.

Op 19 Januarie 1536 is ‘n Edik in Frankryk uitgereik wat die uitwissing van die Franse Protestante aangespoor het. Die afkeer teen die Protestante se geloof, en hulle openlike uitdaging van die Roomse kerk, het gelei na ‘n atmosfeer van haat wat uitgeloop het op die slagting van Vassy. Dit het aanleiding gegee tot die Godsdiensoorloë wat vanaf 1562 tot 1598 geduur het.

 slagting vassy

Die Slagting van Vassy in 1562 deur Frans Hogenberg.

Dit blyk dat verskeie Nederlandse Le Clerqs afkomstig was uit Franse dorpe, soos Lannoy en Aix, op die grens van België. Nederlandse kerkrekords wys De Clerck/Le Clercq dopelinge al sedert die 1580’s, bv. Maeijken De Clerck, gedoop op 12 November 1589 in Amsterdam. Ene Abraham Le Clerc, gebore in Aix, Frankryk, is op 24 Junie 1618 in Amsterdam getroud.

AIX

Aix (ook bekend as Aix-en-Pévèle) is ‘n dorp in die Nord department in noordelike Frankryk. Dit is sowat 20km suid-wes van Lille geleë. Die Kerk van St. Laurent was die kapel van ‘n ou feodale kasteel wat afgebreek is in die vroeë sewentiende eeu om plek te maak vir ‘n vakansiehuis. Die kloktoring dateer uit die elfde eeu.


aix-en-pévèle

 Aix (Aix-en-Pévèle) vanaf die noorde in ongeveer 1600 deur Adrien de Montigny.

aix met kerkie

Die hedendaagse dorpie Aix (Aix-en-Pévèle) met die ou kerk St. Laurent (L’église Saint-Laurent).

 Die vlugtelinge se roete na Nederland het deur Wallonië geloop (die suidelike deel van België), waar van die Le Clerqs gebore is in plekke soos Tournai, Anvers (Antwerpen), ens., voordat hulle verder beweeg het na Nederland. Stamvader Abraham de Klerk se voorgeslagte het hul tuiste gemaak in Vlissingen, en daarna in Serooskerke, beide dorpe op die voormalige eiland van Walcheren in Seeland.

kaart belgie

 ‘n Kaart van Frankryk, België en Seeland waarop die dorpe van moontlike herkoms aangedui is.

OOST- en WEST-SOUBURG

 Die naam Souburg is afgelei van die woord Sutburch wat Zuidburg beteken. In die tweede helfde van die 9de eeu was dit ‘n versterking wat gebou was teen die aanvalle van die Noormanne en ontwikkel met die tyd in ‘n nedersetting. Teen die einde van die 10de eeu was die nedersetting verlate met slegs enkele boererye in die omgewing.

 In die eerste helfte van die 11de eeu word die gemeentekerk van die latere West-Souburg gebou. Die kerk word vir die eerste keer in 1167 in dokumente genoem. Oost- en West-Souburg was oorspronklik twee afsonderlike gemeenskappe, geskei deur die “Kanaal door Walcheren”.  Elk was eers onder eie bestuur, maar vorm vandag deel van die munisipaliteit van Vlissing en word omring deur die voorstede van Vlissing.

souburg

Oost- en West-Souburg – suid van die Seelandse hoofstad, Middelburg.

SEROOSKERKE

 Wapen-SerooskerkeW

Dorpswapen van Serooskerke.

 Serooskerke (in Zeeuws: Stroskerke of Seros) is ‘n dorpie op die voormalige eiland Walcheren, nou deel van ‘n skiereiland, in die Nederlandse provinsie Seeland en lê ongeveer 6km noord van Middelburg, die hoofstad van Seeland.  Net oos van die dorp loop die N57, in ‘n noord-suidelike rigting na die Oosterscheldekering (stormvloedkering) en Middelburg.

 Die dorp is in die twaalfde eeu vir die eerste keer vermeld as Alartskintskerke. Vanaf die dertiende eeu heet die dorp Heer-Alartskerke, wat deur die loop van eeue tot die huidige naam verbaster is.

serooskerke lugfoto

 Die dorpsuitleg is tipiese van ‘n ou Walcheriese dorpie met ‘n klein dorpskern, bestaande uit ‘n kerk met ‘n kerkplein, en ‘n aantal huise en plase.

Seroos1760

Serooskerke in 1760.

 landskapseroos

Serooskerke omring deur plase.

Die De Klerk-voorgeslagte in Serooskerk was lidmate van die Johanneskerk, ‘n Hervormde kerk gebou in ongeveer 1425. Die preekstoel dateer uit 1660. Op 24 Desember 1575, gedurende die Vryheidsoorlog met Spanje, brand die Nederlandse troepe groot dele van die dorp af om die Spaanse troepe te verdryf.  Die koor van die kerk het in die proses verdwyn. Na restourasiewerk in 1958 is die kerkie weer in gebruik.

Johanneskerk

Die Johanneskerk, Noordweg 3, Serooskerke. Bron: Wikipedia.

 fwdeklerk serooskerke

 “De Zuid-Afrikaanse oud-president Willem de Klerk en diens echtgenote tijdens het bezoek dat ze 22 juni 2003 brachten aan Serooskerke.” Foto: Lex de Meester

zeeland 1580

 Seeland in 1580.

vrouw walcheren

Tradisionele kleredrag van Walcheren.

 Oud Zeeuwsche kamer.

‘n Tipiese Zeeuwse voorhuis.

________________________________________

EERSTE EN TWEEDE GESLAGTE IN SEROOSKERKE, WALCHEREN

________________________________________

ABRAHAM LE CLERQ en sy vrou, ADRIAENKEN (ADRIANTJE JOOS) ONOFF was albei gebore in ongeveer 1606 in Westzouburg (West-Souburg), Vlissingen, Seeland, 7km suid van Middelburg. Hulle was alreeds getroud met hul aankoms in Serooskerke op die voormalige eiland Walcheren in Seeland. Hy was ‘n smid van beroep. Die Franse van “Le Clercq” het in Nederland verander na “De Clerck” en later in Suid-Afrika na “De Klerk”.  Abraham se moeder, Sara Cochet, se van is ook van Franse afkoms.

  • “Volgens het lidmatenboek van Serooskerke komen op 29 December 1634 “Abraham le Clerq van Westzouburg en Adriaentje Onoff sijn vrouwe” met attetstatie in Serooskerke aan.

ABRAHAM LE CLERQ en ADRIAENKEN JOOS ONOFF se kinders: (Susanna, Aernout, Stoffelintje, Susanneken en Pieter Abrahamse)

1.    Susanna de Clerck is gebore in 1631 en gedoop op 5 Oktober 1631 in Serooskerke, Seeland, Nederland.

2.    Aernout de Clerck is gebore op 8 Oktober 1635 en gedoop op 9 Oktober 1635 in Serooskerke, Seeland, Nederland.

3.    Stoffelinjtje de Clerck is gebore op 3 Januarie 1638 in Serooskerke, Seeland, Nederland.

4.     Susanneken de Clerck is gebore op 12 Mei 1641 in Serooskerke, Seeland, Nederland.

5.    PIETER ABRAHAMSE de Clerck.

________________________________________

PIETER ABRAHAMSE DE CLERCK, seun van ABRAHAM LE CLERQ en ADRIAENKEN JOOS ONOFF is gebore in die dorpie Serooskerke waar hy gedoop is op 4 Oktober 1643 en sterf in Serooskerke.  Die getuies by Pieter se doop was Jan Sijx en Mari Jacob.  Sy tweede naam Abrahamse dui op ‘n patroniem, m.a.w. seun van Abraham.

Volgens kerkregisters was hy een van ses kinders en het hy as 17-jarige op 5 Januarie 1670 belydenis van geloof afgelê.  Hy trou met SARA BARENTS COCHET (datum van huwelik is onbekend), dogter van Barent Jansz Couché (Cousiee) en Jannetie Joosse van Vooren.  Sy is in ongeveer 1652 te Oost-Souburg in Seeland gebore, sterf in Februarie 1714 in Suid-Afrika en is begrawe op 28 Februarie 1714 in Stellenbosch.

Op 5 Januarie 1670 en op 5 April 1670 is die volgende ingeskrywings in die lidmaatskapboek van Serooskerke gemaak:

  • “Den 5 Januarij 1670. Sÿn aengecomen met goede attestatie… Pieter Abrahamze de Clerck.”
  • “Den 5 April 1670. Is aengecomen met goede attestatie van Oostsouburgh Sarah Barentsz.”

pieter sara attestate

Vanaf 1670 het Pieter en Sara vyf kinders op Serooskerke laat doop. Hul eerste seun, Abraham, is as klein kindjie oorlede waarna hul tweede seun, ook Abraham en stamvader van die Suid-Afrikaanse De Klerks, gedoop is op 18 Mei 1671. Pieter was ook ‘n smid van beroep en het vanaf 1675 ‘n smidswinkel in Weststraat, Serooskerke bedryf tot met sy dood In 1678.

Sara het waarskynlik haar tweede man, Guillaume du Toit, ‘n Franse Hugenote vlugteling, in Nederland ontmoet waarna sy en haar vier lewende kinders hom in 1688 na die Kaap gevolg het. Hulle is op 16 Mei 1688 in die Kaap getroud.

________________________________________

DERDE GESLAG IN SEROOSKERKE, WALCHEREN

________________________________________

PIETER ABARAMSE  en SARA COUCHET se kinders:  (Abraham, Abraham, Barendt, Jannetjie en Joos)

1.    Abraham de Clerck is gebore op 7 Mei 1670 in Serooskerke, Walcheren waar hy gedoop is in die Nederlands Hervormde Kerk op 18 Mei 1670. Hy sterf klein.

2.    ABRAHAM de Clerck is gedoop op 11 Oktober 1671 in in die Nederlands Hervormde Kerk, Serooskerke, Walcheren. Hy is die stamvader van die Suid-Afrikaanse De Klerks.

3.    Barend(t) de Clerck is gedoop op 14 Januarie 1674 in in die Nederlands Hervormde Kerk, Serooskerke, Walcheren.

4.    Jeanne (Jannetje) de Clerck is gedoop op 3 Mei 1676 in in die Nederlands Hervormde Kerk, Serooskerke, Walcheren en sterf in 1748 in Stellenbosch. Sy trou met André Gauch en hulle het vier kinders.

5.    Joost de Clerck is gebore vier maande na sy pa se dood en gedoop op 16 Okt 1678 in in die Nederlands Hervormde Kerk, Serooskerke, Walcherenen. Joost trou op 11 Oktober 1711 in Stellenbosch met Jacoba Campher en hulle het een kind, Barent gebore in 1712. Barent sterf sonder ‘n nageslag.  Joost was maar nege jaar oud met sy aankoms in die Kaap, en word in Sara se testament die plaas “Onder de Vleijsbank gelegen over de Bergrivier” nagelaat. Hy is egter in ‘n jaar voor sy moeder oorlede, waarskynlik tydens die vernietegende pokke-epidemie van 1713.

________________________________________

DIE SUID-AFRIKAANSE STAMVADER

________________________________________

AMBRAHAM DE CLERCK, seun van PIETER ABARAMSE  DE CLERCK en SARA COUCHET is gebore op 7 Mei 1670 en gedoop in die Nederlands Hervormde kerk, Serooskerke, Walcheren, Nederland op 11 Oktober 1671. Hy sterf in 1745 in Suid-Afrika. Abraham was in diens van die Kompanjie, eers as jongen aanboord die Oosterland en later o.a. as burgher-dragonder. Hy vestig hom in 1724 op die leenplaas Vogelvalleij by die Voëlvleidam naby Hermon.

Hy trou op 12 Mei 1709  in die NG Kerk, Stellenbosch met MAGDALENA (MADELEIN) MOUTON, dogter van Jacques Mouton en Marie de Villiers. Madelein is gebore in ongeveer 1689 in Middelburg, Seeland.

abraham doop

‘n Uitreksel uit die doopboek van die Nederlands Hervormde Kerk, Serooskerke: “Abraham Den 11 october 1671 Abraham ‘T kindt van Pieter Abrahamsen de Clerck ende Sara Barendse Cosset Getuijgen Engel Franssen ende Stoffelintntje Abrahamsen de Clerck”

 abraham huwelik

 Die huweliksinskrywing vir Abraham de Klerk en Magdalena (Madelein) Mouton in die registers van die die NG Kerk, Stellenbosch.

________________________________________

OPPAD NA DIE KAAP

________________________________________

Op Donderdag 29 Januarie 1688 vertrek die 17-jarige Abraham saam met sy 14-jarige broertjie Barendt as “jongens” in diens van die VOC op die skip “Oosterland” uit Wielingen na die Kaap. Barendt is waarskynlik kort na sy aankoms in die Kaap oorlede aangesien hy nie gemeld word in kerkregisters of in sy moeder se testament nie. Hulle moeder Sara, suster Jannetjie en broer Joost, was ook op die skip as passasiers.

Sy mede-passasiers aanboord die skip “Oosterlandt” was meestal Franse Hugenote, o.a. Jean Prieur du Plessis, stamvader van Mandy du Plessis. Sy is getroud met Cornelius Pieter (Neil) de Klerk.

Uittreksels uit die skeepsoldyboek van die skip Oosterland – let op dat beide Abraham en Barendt ingeskrewe is met die patroniem “Pietersen”, m.a.w. die seun van Pieter:

abraham voc   Die funksie van ‘n “Jongen” is:
jongen voc

wielingenWielingen is ‘n seekanaal op die grens tussen Nederland en België.  Die skip Oosterland het op 29 Januarie 1688 uit Wielingen vertrek na die Kaap.spiegelretour

‘n “Spiegelretourschip”soortgelyk aan die Oosterland.

 Die Oosterland was ‘n “spiegelretourschip” wat vernoem is na ‘n landgoed in Seeland. Die reis was besonders voorspoedige en in minder as drie maande arriveer hulle op Donderdag 25 April 1688 in die Kaap onder leiding van Kaptein Karel de Marville.

________________________________________

EERSTE EN TWEEDE GESLAGTE IN SUID-AFRIKA

________________________________________

Drie weke na hulle aankoms trou Sara op ses-en-dertig jarige ouderdom op 16 Mei 1688 met Guillaume du Toit. Drie dogters is uit die huwelik gebore. Abraham het vermoedelik sy stiefvader met sy boerdery gehelp op sy plaas Aan‘t Pad (tans Cloetesdal/Cloetesville, digby Stellenbosch). Net soos die meeste ander Hugenote het Guillaume en sy gesin swaar gekry en was sy naam op die lys van Franse wat in 1690 geIdelike hulp ontvang het. Na Guillaume se dood in 1710 verhuis Sara na Stellenbosch waar sy in die bokant van Dorpstraat woon.

sara kaapse fam

‘n Uittreksel uit “Geslacht-register der oude Kaapsche familien” Deel 2. Saamgestel deur C.C. de Villiers, 1894.

 aandtpad

 Cloetesdal, die voormalige Aan‘t Pad.  André Pretorius Versameling – Universiteit van Stellenbosch Digitale Versameling.

ev stade stellenbosch1

 ‘n Tekening van “de Colonie van Stellenbosch” deur EV Stade gedateer 15 Februarie 1710.

Die tekening is van Stellenbosch voor ‘n verwoestende vuur in dieselfde jaar die grootste gedeelte van die dorp verwoes het. Die breë wapad op regterhand is Dorpstraat met Kerkstraat in die middel Pleinstraat heel links. Sara het aan die bokant van Dorpstraat gewoon.

Ten minste vyf van stamvader Abraham se kinders is in die gemeente Stellenbosch gedoop en vier in die aanliggende Drakensteingemeente. Die gemeente Drakenstein is in 1691 gestig as die derde gemeente aan die Kaap. Die eerste “kerkie” was in die omgewing van Babylonstoren/Simondium geleë, sowat halfweg tussen Stellenbosch en Paarl. Die ou geboutjie was van hout en klei en was al beskryf as ‘n “vuile hokje” en ‘n “’n gevaarte”.

VOGELVALLEIJ

In 1734 verkry Abraham die regte op die leenplaas “Vogelvalleij” (naby Hermon) van die Kompanjie. Die plaas was langs die vlei geleë en lê tans onder die water van die teenswoordige Voëlvleidam. Jan Vosloo, die vorige eienaar van Vogelvalleij was ’n goeie vriend van Abraham. Hy was eers ‘n welaf boer maar met sy dood het hy bykans niks oorgehad nie. Op sy sterfbed bemaak hy wat oor is aan sy vriend Abraham in ruil vir versorging in sy laaste dae en vir ‘n Christelike begrafnis. Na sy dood kry Abraham de Klerk op 7 September 1734 toestemming om “Vogelvalleij over de Berg Rivier, sijnde de naargelatene plaats van Jan Vosloo d’oude” oor te neem.

In Mei/Junie 1740 is ‘n publieke veiling van goedere van die oorlede landbouwer Jan Bronkhorst, op Abraham se plaas Vogelvalleij gehou. Die lys wys dat Abraham vier beeste gekoop het.

Jan Bronkhorst  30 Maij 1740  P:J: Slotsboo

Vendurolle van alle soodanige goederen, als door den onderget:e gecommitt:e Weestmeesteren aan Cabo de Goede Hoop ter plaatse van den landbouwer Abraham de Clerq in de Vogelvalleij, geleegen op den 30, 31 Maij en 1 Junij 1740 aan de meestbiedende publiquelijk sijn verkogt, naargelaten en met er dood ontruijmt door den landbouwerJan Bronkhorst, als 2 beesten Abraham de Clerq (en dan weer) 2 beesten Abraham de Clerq

voelvlei

 ‘n Uitsig na die berge vanaf die R46 oor die Voëlvleidam (Vogelvalleij) – ongeveer 8km noord-oos van Hermon.

voelvlei dam

________________________________________

 ABRAHAM DE KLERK en MADELEIN MOUTON se kinders: (Sara, Maria, Pieter, Barend, Abraham, Jacob, Joseph, Johannes en Cornelis)

Sara de Klerk is gedoop op 3 Augustus 1710 in die NG Kerk, Stellenbosch. Haar eerste huwelik is met Jacob Pieters Erasmus en die tweede met Sybrand van Dyk.

Maria de Klerk is gedoop op 14 August 1712 in die NG Kerk, Stellenbosch. Sy is jonk oorlede.

Pieter de Klerk is gedoop op 11 November 1714 in die NG Kerk, Drakenstein en trou met Barbara van der Linde. Hulle het geen kinders gehad nie.

BAREND de Klerk is gedoop op 8 November 1716 in die NG Kerk, Drakenstein en sterf op 1 Januarie 1794.

Abraham de Klerk is gedoop op 26 Julie 1721 in die NG Kerk, Stellenbosch en trou met Maria Sibella Oberholster.

Jacob de Klerk is gedoop op 17 Oktober 1723 in die NG Kerk, Drakenstein en trou met Anna Elizabeth Oberholzer. Na haar dood trek hy na die huidige Beaufort-Wes omgewing waar hy en sy seun Abraham die plaas Hooyvlakte ontvang. Beaufort-Wes is in 1818 op die plaas uitgelê.

Joseph de Klerk is gedoop op 25 Augustus 1726 in die NG Kerk, Stellenbosch. Sy eerste huwelik is met Catharina van Jaarsveld en die tweede met Magdalena Johanna Mouton.

Johannes de Klerk is gedoop op 5 Desember 1728 in die NG Kerk, Drakenstein.

Anna de Klerk is gebore in 1729. Haar eerste huwelik is met Hans Willem Minee en die tweede met Caspar Vosloo.

Cornelis de Klerk is gedoop op 8 Januarie 1732 in die NG Kerk, Drakenstein en trou met Margaretha Aletta Wiese.

________________________________________

BAREND DE KLERK, seun van stamvader ABRAHAM KLERK en MADELEIN MOUTON, is gedoop op 8 November 1716 en sterf op 1 Januarie 1794. Hy trou op 7 April 1737 met ENGELA ODENDAAL, dogter van Willem Odendaal en Susanna Biebouw. Engela is gedoop op 13 Junie 1711.

barend doop 1716

 ‘n Uitreksel uit die NG gemeente Drakenstein se doopboek: anno 1716 Den 8ste Nov. Barent, soon van Abraham De Klerk en Magdalena Mouton. Getuiijgen de Ouders Selfs.

 Volgens die kultuurhistorikus Dr. Celestine Pretorius in haar “Die Langpad na die Grootstad IV”, gepubliseer in Familia 44 (1) 2007:

 “BAREND DE CLERCQ b4, stamvader Abraham de Clercq se tweede oudste seun, het op sy pa se plaas Vogelvalleij in Roodezand geboer na sy oudste broer Pieter weggetrek het. Barend en sy jonger broer Joseph het die plaas na Abraham se dood in 1745 geërf. ’n Aandeel van 1 495 morge is aan Barend getransporteer en 1 504 morge aan Joseph. Hulle nakomelinge het die grond tot in die twintigste eeu besit.”

 ROODEZAND, HET LAND VAN WAVEREN EN TULBAGH 

 Die pragtige vallei van “Het Land van Waveren” word omsluit deur die Winterhoekberge in die noorde, Witzenberg in die ooste en die Obiquabergreeks in die weste. Dit is ook genoem “Roodezand” en later die “Tulbaghvallei”.

Jan van Riebeeck se landmeter-generaal het die afgeleë valley alreeds in 1658 ontdek, maar eers in 1699 het die nuwe Kaapse goewerneur, Willem Adriaan van der Stel, besluit om die vallei oop te stel vir boerdery. Dit is Roodezand genoem na die rooi kleur van die sand en klippe op die noordwestelike kant. Die pas oor die Obiquaberge was haas onbegaanbaar en waens moes afgelaai en opgebreek word om stuksgewys oor die berg op die rûe van beeste en drywers gedra te word. Teen die 1750’s het van die plaasboere ‘n effens makliker roete gevind, maar eers ‘n honderd jaar later is ‘n begaanbare pas deur Thomas Baine gebou.

Die vallei is in 1699 deur Goewerneur Willem Adriaan van der Stel hernoem na “Het Land van Waveren” na sy moeder se familie, die Oetgens van Waveren.  Dit is later verander na “Tulbagh”, ter ere van die goewerneur Ryk Tulbagh.

 schumacher roodezandkloof

Roodezandkloof geskilder deur Johannes Schumacher in 1776.  Die Klein-Bergrivier kan onder in die kloof gesien word.

 Op 28 Maart 1743 kom die predikant Arnoldus Mauritius Meiring in die Kaap aan, waar hy deur baron Imhoff gevra is om die eerste predikant te word van die nuwe gemeente in die Land van Waveren. Op 16 September 1743 lewer hy sy eerste preek alhoewel die kerkgebou eers in 1748 voltooi is. Dit is die oudste kruisvormige kerk in Suid-Afrika wat bewaar gebly, en is tans die Oude Kerk Volksmuseum.

Dit was die naaste kerk vir inwoners van die Hantam, Roggeveld en Bokkeveld en oudelinge en diakens het soms tot ‘n halwe dagreis ver gewoon. Volgens H. Lichtenstein was dit in 1803 algemeen dat tot 24 kinders op twee Sondae gedoop was.

‘n Dorpie het met die tyd informeel begin ontwikkel langs die pad (die “wagenweg”) wat verby die kerk en die pastorie geloop het.  Formele dorpstigting was in 1795 en die dorp het die naam “Tulbagh” gekry – na Ryk Tulbagh, voormalige goewerneur van die Kaap. In 1803 was daar ongeveer 12 huise om die kerk.

 burchell waveren

‘n Uittreksel uit “Travels in the Interior of Southern Africa, Volume 1 deur William John Burchell”:

ev stade waveren

 Panorama van Roodezand, het Land van Waveren,  deur Robert Jacob Gordon, 1778 – 1779, in die Rijksmuseum, Amsterdam.

 groot stade waveren

Aan die regterhand van die tekening kan Roodezand (Tulbagh)se kerk en die huise van die koster en voorleser gesien word.

kerk tulbach

Die oorspronklike ou kerkie – Kerkstraat 4, Tulbagh.

winterhoek schumacher

‘n Plaas in die Tulbaghvallei (Winterhoek), geskilder deur Johannes Schumacher 1777.  Dit gee  ‘n idee hoe dit in Abraham en sy kinders se tyd gelyk het.

vier en twintig rivieren

Vier-En-Twintig-Riviere is sowat 10km suid van Porterville.

 piketberg

Vier-en-Twintig-Rivieren regs onder, bokant Tulbagh.

In 1744 en in 1751 het Barend aansoek gedoen om grond te huur aan die Klein Bergrivier en in Vier-en-Twintig-Rivieren (suid van die die teenswoordige Porterville). Sy kinders is gebore in Vier-en-Twintig-Rivieren.

BAREND DE KLERK en ENGELA ODENDAAL se kinders: (Barend, Willem Abraham, Helena en Andries)

1.    Willem Abraham de Klerk is gebore in 1740 en trou met Catharina van Aarde.

2.    BAREND de Klerk is gedoop op 2 September 1742 en sterf in 1794.

3.    Helena de Klerk is gebore in 1745 en trou met Paulus Bester.

4.    Andries de Klerk is gebore in 1747 en trou met Susanna Willemse.

________________________________________

DERDE GESLAG

________________________________________

BAREND DE KLERK, seun van BAREND DE KLERK en ENGELA ODENDAAL, is gedoop op 2 September 1742 in Drakenstein en sterf in 1794. Hy trou met op 25 Augustus 1776 in Swartland met MARIA VAN HEYDEN, dogter van Andries van der Heyden en Maria Pyl. Maria is gedoop op 5 Desember 1756 in Stellenbosch.

As gevolg van skaars weiding en ander politiese en sosiale probleme het veeboere in die Land van Waveren swaar gekry en begin kyk na ‘n ander heenkome. Barend en sy kinders was onder die groep wat stadig maar seker begin trek het na die ooste, waar daar volop wild en weiding was. In 1804 is hy veldkornet in die Klein Roggeveld, maar die familie trek nog verder oos, via Graaff-Reinet waar al sy kinders getroud is. Konstante konflik met die San-nasie (Boesmans) het meegebring dat van sy kinders bly trek het tot in die distrik Albert (Burgersdorp).

steal

‘n Uittreksel uit “Travels in the Interior of Southern Africa,: Volume I, deur  W.J. Burchell.

BAREND DE KLERK en MARIA VAN HEYDEN se kinders: (Barend, Andries Jacobus, Johannes Cornelis, Willem Abraham,  Johanna Levina, Maria Magdalena en Engela Jacoba)

1.    Barend de Klerk is gebore in 22 Julie 1777 in die NG Kerk,Tulbagh en sterf op 12 Junie 1862 op die plaas “Klipfontein”, distrik Albert. Hy trou in 1813 in Graaff-Reinet met Dorothea Aletta Maria Vorster. Hulle het 9 kinders gehad.

2.    Maria Magdalena de Klerk is gebore op 13 April 1779 in die NG Kerk,Tulbagh en sterf in 1857. Sy trou in 1821 in Graaff-Reinet met Petrus Johannes van Heerden.

5.    ANDRIES JACOBUS de Klerk is gebore in 1781 in Vier-en Twintig-Rivieren en sterf op 29 Maart 1857 op die plaas Leeufontein, distrik Albert.

6.    Willem Abraham de Klerk is gebore in 1783 en sterf op 17 Desember 1846 op die plaas “Vinkelfontein”, in die distrik Albert. Hy trou in Graaff-Reinet met Gerbrecht Sophia Venter.

7.    Engela Jacoba de Klerk is gebore in 1786 en sterf op 18 Januarie 1864 in die distrik Albert. Sy trou in Graaff-Reinet met Paulus Philipus Vorster.

8.    Johanna Levina de Klerk is gebore in 1790 en sterf op 6 Augustus 1851 in die distrik Albert. Sy trou in Graaff-Reinet met David Fourie op 18 Julie 1813.

9.    Johannes Cornelis de Klerk is gebore in 1791 en sterf op 3 November 1878 op die plaas “Spioenkop” (eers Modderfontein), in die distrik Albert. Johannes trou in Graaff-Reinet met Martha Margaretha Schoeman. F.W. de Klerk, die voormalige Staatspresident van Suid-Afrika is uit sy nageslag gebore.

 broers plase

 Andries Jabobus se plaas “Leeuwfontein” in die wyk Grootrivier (later Albert). Die kaart toon ook sy broers se plase aan; Barend (Kleinfontein), Willem Abraham (Vinkelfontein) en Johannes Cornelis (Modderfontein – later Spioenkop en Zevenfontein).

________________________________________

VIERDE GESLAG

________________________________________

ANDRIES JACOBUS, seun van ABRAHAM DE KLERK, was gedoop in 1780 in Vier-en-Twintig Rivieren, distrik Tulbagh. Hy sterf op 29 Maart 1857 op die plaas Leeufontein, distrik Albert. Sy eerste huwelik was met Susanna Maria de Klerk in Graaff-Reinet. Hulle het vyf dogters gehad, gedoop in Graaff-Reinet en Cradock. Susanna is gebore in 1782 en sterf op 8 September 1836 op die plaas Leeufontein, distrik Albert.

Na haar dood trou Andries op 28 Julie 1838 in Colesberg met LOUISA MARIA FOURIE. Louisa was gedoop op 14 Junie 1797 in Cradock en sterf op 23 Februarie 1850 op Leeufontein, distrik Albert. Op 60-jarige ouderdom het Andries pa geword van sy enigste seun, Carel Johannes Cornelis, gebore op Leeufontein.

Sy oudste kinders (by sy eerste vrou) is vanaf 1806 in Graaff-Reinet gebore. Teen 1824 woon hulle op die plaas Leeufontein in die wyk Grootrivier, die latere distrik Albert (hedendaagse Burgersdorp). Die Oranjerivier is vandag nog in volksmond die  “Grootrivier”. Sy oudste dogter is in 1824 in Colesberg getroud.

trekroete

Die De Klerks se trekroete vanaf Vogelvallei, Tulbaghvallei,  na Winterhoek, Barkly-Oos.

trekboer erf

‘n Trekboer se plaaswerf in die Roggeveld, deur W.J. Burchell 1811.

trekboere

“Trekboers crossing the Karoo”, geskilder deur Charles Davidson Bell.

sneeuberge

Descending from the Sneeuberge, a scene near Graaff-Reinet”, geskilder deur W.J Burchell.

wj burchell graaff-reinet

Graaff-Reinet en die Drosdy in 1812, deur W.J. Burchell.

ANDRIES JACOBUS DE KLERK en LOUISA MARIA FOURIE se kind: (Carel Johannes Cornelius)

1.    CAREL JOHANNES CORNELIS de Klerk is gebore op 17 Julie 1840 en sterf op 9 Mei 1919.

________________________________________

SEWENDE GESLAG

________________________________________

CAREL JOHANNES CORNELIS DE KLERK (ook bekend as Sarel), seun van ANDRIES JACOBUS DE KLERK en LOUISA MARIA FOURIE is gebore 17 Julie 1840 op Leeufontein in die distrik Albert, gedoop op 15 November 1840 in Colesberg en sterf op 9 Mei 1919 op die plaas Glenavon, distrik Elliot. Hy was ‘n laatlam, gebore in sy pa se 60ste jaar en sy enigte seun.  Uit hom hierdie spesifieke De Klerk-familielyn.

Carel trou met ANNA SUSANNA CM FICK, dogter van Lambert Hendrik Fick en Alida Gloudina Du Toit. Sy is gebore op 11 Jun 1841 in die distrik Caledon, gedoop op 22 Aug 1841 gebore in Caledon en sterf op 27 November 1903 op Ballater, Elliot. Na haar dood trou hy met Maria Isabella Venter.

Na haar dood trou hy met Maria Isabella Venter, dogter van Andries Magiel en Maria Venter. Maria is in ongeveer 1862 in Aliwal-Noord gebore en sterf op 16 Januarie 1942 in Elliot.  Sy was die weduwee van Johannes van der Walt en het agt kinders by hom gehad – geen kinders by Carel nie.

 Burgersdorp en die kerk is eers in 1846 gestig en dus is kinders voor dié datum in o.a. Colesberg en Cradock gedoop.

colesberg

Colesberg.

 burgersdorp

Burgersdorp deur Thomas Baines – 1847.

sterftekennis cjc

Sterftekennis van Carel Johannes Cornelis de Klerk.

CAREL JOHANNES CORNELIS DE KLERK en ANNA SUSANNA CM FICK se kinders: (Lambert Hendrik, Louisa Maria, Jacobus, Alida Claudina, Barend Jacobus, Anna Susanna, Daniel Francois, Martha Catharina (Maria), Louisa Catharina Maria enHester Jacoba Cecelia)

1.    Johannes Cornelis de Klerk.

2.     Lambert Hendrik de Klerk was ‘n veeboer en is gebore in 1862 in die distrik Albert en hy sterf op 8 November  1895 op die plaas Tygerkloof, distrik Albert. Hy trou met Aletta Johanna

3.    Christina Smit in Barkly-Oos. Aletta is gebore 26 Julie 1864 en sterf in 1655.

4.    Louisa Maria de Klerk is gebore op 17 Augustus 1865 in Bekersfontein, distrik Bloemfontein en sterf op 19 Mei 1894 in Huis de Wet, Thaba Nchu. Louisa trou met Erasmus Jacobus Smit, ‘n veeboer. Hulle het ses kinders gehad.

5.    Andries Jacobus de Klerk.

6.    Alida Claudina de Klerk getroud Cornelis Johannes Hermanus Olivier.

7.    BAREND JACOBUS de Klerk is op gebore 24 Junie 1870 en sterf op 15 Mei 1938.

8.    Anna Susanna de Klerk is gebore op 5 Mei 1874, gedoop op 9 Augustus 1874 in Burgersdorp en sterf op 16 Junie 1926 aan huis van H. Brummer, Elliot. Anna trou met Jonathan Steinman in Elliot. Hulle het twee kinders gehad en geboer op Poolewe, distrik Elliot.

9.    Daniel Francois de Klerk is gebore op 20 Augustus 1877 en sterf op 18 November 1968. Hy trou met Christina Susara de Coning en hulle het vyf kinders gehad.

10.   Martha Catharina (Maria) de Klerk.

11.   Louisa Catharina Maria de Klerk sterf in 1903.

12.   Hester Jacoba Cecelia de Klerk is gebore op 23 Mei 1882, gedoop op 12 Februarie 1882 in Burgersdorp en sterf in 1903.

________________________________________

AGSTE GESLAG

________________________________________

BAREND JACOBUS DE KLERK, seun van CAREL JOHANNES CORNELIS DE KLERK en ANNA SUSANNA CM FICK is gebore op 24 Junie 1870 en gedoop op 31 Julie 1870 in Burgersdorp. Hy trou op 9 Mei 1893 in Lady Grey met LOUISA MARIA VAN DER MERWE. Sy is gebore op 2 Maart 1874 in Lady Grey en sterf op 24 Maart 1942 in Bloemfontein.

Barend Jacobus het in 1903 die plaas “Dasse Kloof” in die distrik Barkly-Oos gekoop en later ook die buurplaas “Winterhoek”.  Daarmee het die familielyn in Barkly-Oos begin. Later trek hy na Mooiplaas (Mooifontein?), Aliwal-Noord waar hy sterf op 15 Mei 1938. Sy kleinseun Barend Jacobus (Barnie) het op “Winterhoek” geboer tot met sy dood op 40-jarige leeftyd, waarna Barnie se seun, Corné, die boerdery oorgeneem het.

 plaaskaart

 Die De Klerk plase Dassekloof en Winterhoek in die distrik Barkly-Oos en die plaas Glenavon, distrik Elliot, waar Carel Johannes Cornelis gesterf het.

bergwereld barkly

Die pragtige bergwêreld tussen Barkly-Oos en Elliot.

BAREND JACOBUS DE KLERK en LOUISA MARIA VAN DER MERWE se kinders: (Johannes Cornelius, Izak Johannes, Johanna Maria en Anna Susanna)

1.    JOHANNES CORNELIUS de Klerk is gebore op 27 Desember 1895.

2.    Izak Johannes de Klerk is gebore op 25 Mei 1897 in Barkly-Oos en sterf op 28 Oktober 1929.

3.    Johanna Maria de Klerk is gebore op 4 April 1903.

4.    Anna Susanna de Klerk is gebore op 25 Augustus 1914 in Barkly-Oos. Anna trou met Willem Cornelius Stapelberg op 28 Junie 1938 in Aliwal-Noord.

________________________________________

NEGENDE TOT TWAALFDE GESLAGTE

________________________________________

JOHANNES CORNELIUS DE KLERK is gebore op 27 Desember 1895 in Barkly-Oos. Hy trou met JACOMINA HENDRINA KLEYNHANS op 1 September 1924 in Barkly-Oos. Sy is in ongeveer 1905 gebore in die Kaapprovinsie en sterf op 25 Mei 1946 in die Nasionale Hospitaal, Bloemfontein. Na sy eerste vrou se dood trou Johannes Cornelius met Wilhelmiena Kleynhans. Wilhelmina (Ouma Willie) is ‘n aangetroude niggie van sy eerste vrou.

JOHANNES CORNELIUS DE KLERK en JACOMINA HENDRINA KLEYNHANS se kinders: (Barend Jacobus, Aletta, Aletta Maria, Louisa Maria, Stephanus Abraham.

1.    BAREND JACOBUS de Klerk is gebore op 19 Julie 1925 in Barkly-Oos en sterf op 11 Maart 1984 in Barkly-Oos. Hy trou met ELIZABETH ANNE MULLER (Pop) op 25 Februarie 1950. Sy is gebore op 14 Julie 1931 in Ugie en sterf op 25 Oktober 2017 in Barkly-Oos. Elizabeth Anne en haar suster Johanna Catharina Muller is met twee broers getroud; Barend Jacobus en Stephanus Abraham de Klerk.

 neil se oupa

Twee geslagte De Klerks op dieselfde plek, jare uitmekaar – Barend Jacobus de Klerk en sy kleinseun Pieter Cornelius (Neil) de Klerk.

ouma pop

Elizabeth Anne Muller (Ouma Pop).

BAREND JACOBUS DE KLERK en ELIZABETH ANNE MULLER se kinders: (Johannes Cornelius, Margaret Jacomina, Elizabeth Anne, Stephanus Adriaan)

1.    Johannes Cornelius (Johan) de Klerk is gebore op 31 Maart 1951 in Barkly-Oos en trou met Elizabeth Margaret (Lu) Warnick. Sy is gebore op 14 Julie 1951 in Odendaalsrus. Johan se tweede huwelik is met Johanna Hendrika (Rika) Koltze – voorheen Saunders. Sy is gebore op 18 Junie 1956 in Nongome, Natal.

 Johannes Cornelius (Johan) de Klerk en Elizabeth Margaret (Lu) Warnick se kinders: (Barend Jacobus (Barry), Pieter Cornelius (Neil), Jacoba Hendriena Aletta (Jackie))

 1.    Barend Jacobus (Barry) de Klerk is gebore op 31 Augustus 1973 in Pretoria. Hy trou met Gretha Koekemoer. Gretha is gebore op 26 Mei 1975 in Windhoek, Namibië.

 Barend Jacobus (Barry) de Klerk en Gretha Koekemoer se kinders: (Cornelius (Sean) en Lu-Ann)

 1.    Cornelius (Sean) de Klerk is gebore op 28 Januarie 1992 in Harrismith.

 2.    Lu-Ann de Klerk is gebore op 14 Junie 1997 in Bloemfontein.

 2.    Pieter Cornelius (Neil) de Klerk is gebore op 6 April 1975 in Cradock. Hy trou met Mandy du Plessis op 18 Oktober 1997 in die Klipkerk, Bloemfontein. Mandy is gebore op 1 Oktober 1975 in Bloemfontein.

 Pieter Cornelius (Neil) de Klerk en Mandy du Plessis se kinders: (Natascha en Johan André (Juandré)

 1.    Natascha de Klerk is gebore op 12 Januarie 2000 in Bethlehem.

 2.    Johan André (Juandré) de Klerk is gebore op 25 Maart 2002 in Bloemfontein.

 3.    Jacoba Hendriena Aletta (Jackie) de Klerk is gebore op 7 Januarie 1984 in Barkly-Oos.

 2.     Margaret Jacomina (Marien) de Klerk is gebore op 29 November 1952 in Barkly-Oos. Sy trou met Gerhard Arthur Bennette in Junie 1974 in Barkly-Oos. Gerhard is gebore op 6 Augustus 1948.

 Margaret Jacomina (Marien) de Klerk en Gerhard Arthur Bennette se kinders:(Elizabeth Ann en Lizelle Arlet)

1.     Elizabeth Ann Bennette is gebore op 28 April 1975 in Umtata en trou met Johannes Jacobus Pretorius op 29 November 1997 in Hogsback. Hy is gebore op 2 Desember 1972 in Aliwal-Noord.

 Elizabeth Ann Bennette en Johannes Jacobus Pretorius se kinders: (Johannes Jacobus en Carli)

1.    Johannes Jacobus Pretorius is gebore op 26 Oktober 1999 in Bloemfontein.

2.    Carli Pretorius is gebore op 22 September 2001 in Bloemfontein.

3.    Lizelle Arlet Bennette is gebore op 12 September 1977 in Umtata. Sy trou met Gerald Batt in September 2002 in Barkly-Oos. Gerald is gebore op 9 Maart 1974 in Paarl.

 Lizelle Arlet Bennette en Gerald Batt se kinders: (Lize-Mari, Marlize en Gerald Arthur)

1.    Lize-Mari Batt is gebore in 2009 in Bethlehem.

2.    Marlize Batt is gebore op 3 September 2007 in Paarl.

3.    Gerald Arthur Batt is gebore op 21 November 2008 in Paarl.

3.    Elizabeth Anne (Zettie) de Klerk is gebore op 28 Februarie 1955 in Barkly-Oos. Sy trou met Michael Heinrich (Mike) Flugel op 8 April 1978 in Barkly-Oos. Michael is gebore op 15 Februarie 1941 in King William’s Town.

Elizabeth Anne (Zettie) de Klerk en Michael Heinrich (Mike) Flugel se kinders: (Heinrich Michael (Henry), Lee-Anne en Gareth Barend)

1.    Heinrich Michael (Henry) Flugel is gebore op 8 Mei 1979 in Oos-London. Hy trou met Elaine van Zyl op 29 November 2008 in Somerset-Wes. Elaine is gebore op 28 Julie 1984 in Olifantshoek.

 Heinrich Michael (Henry) Flugel en Elaine van Zyl se kinders:(Liam Michael, Nathan William en Noah Heinrich Avihai)

1.    Liam Michael Flugel is gebore op 19 Augustus 2009 in Somerset-Wes.

2.    Nathan William Flugel is gebore op 11 Februarie 2012 in Dubai.

3.    Noah Heinrich Avihai Flugel is gebore op 8 Februarie 2014 in Dubai.

 2.    Lee-Anne Flugel is gebore op 12 Oktober 1980 in Aliwal-Noord. Sy trou met Ronald Hellberg in 2004 in Vryheid, Natal. Ronald is gebore op 4 Oktober 1979 in Vryheid, Natal.

 Lee-Anne Flugel en Ronald Hellberg se kinders: (Michael Heinrich en Chelsea)

1.    Michael Heinrich Hellberg is gebore op 22 November 2004 in Gladstone, Australia.

2.    Chelsea Hellberg is gebore op 13 Februarie 2010 in Gladstone, Australia.

3.    Gareth Barend Flugel is gebore op 3 November 1988 in Matatiele, Natal. Hy sterf op 23 Julie 1993 in Vryheid, Natal en is begrawe in Barkly-Oos.

4.    Stefanus Adriaan (Faan) de Klerk is gebore op 8 Augustus 1956 in Barkly-Oos en trou met Sandra Patricia Bowles. Sy is gebore op 20 Desember 1957 in Barkly-Oos.

Stefanus Adriaan (Faan) de Klerk en Sandra Patricia Bowles se kinders: (Barend Jacobus, Jacques en Kathryn)

1.    Barend Jacobus de Klerk is gebore op 13 Maart 1980.

Barend Jacobus de Klerk se kind: (Abigail)

1.    Abigail de Klerk is gebore op 4 Januarie 2008 in Oos-London.

2.    Jacques de Klerk is gebore op 13 Desember 1982.

Jacques de Klerk se kinders: (Jessica en Ethan)

1.    Jessica de Klerk is gebore op 25 Maart 2010.

2.    Ethan de Klerk is gebore op 5 Mei 2012 in Oos-London.

 3.     Kathryn Winifred de Klerk is gebore op 21 April 1984 en trou met Dennis Gordon Donald Ford in Oos-London. Dennis is gebore op 22 Februarie 1982.

Kathryn Winifred de Klerk en Dennis Gordon Donald se kind:(William Steven)

 1.    William Steven Ford is gebore op 11 Februarie 2013.

2.    Aletta de Klerk is gebore op 22 Februarie 1927 in Barkly-Oos en sterf as baba voor 1928.

3.    Aletta Maria (Lettie) de Klerk is gebore op 22 September 1928 in Barkly-Oos en sterf op 18 Januarie 2005. Sy trou met Leslie Owen Cronje op 30 Januarie 1924 in Barkly-Oos. Leslie is gebore op 30 Januarie 1924 in Barkly-Oos en sterf op 9 November 1998.

 Aletta Maria (Lettie) de Klerk en Leslie Owen Cronje se kinders: (Alethea, Daphne, Lynette)

 1.    Alethea Cronje is getroud met Les Ekron.

2.    Daphne Cronje is gebore op 24 Augustus 1952 in Barkly-Oos. Sy trou met Ian William Henderson op 22 Januarie 1977 in Queenstown. Ian is gebore op 15 Maart 1951 in Bloemfontein.

 Daphne Cronje en Ian William Henderson se kinders: (Alison Joan, Cindy-Let en Shaun Ian)

1.    Alison Joan Henderson is gebore op 8 Mei 1978 in King William’s Town. Sy trou met Robin Pascoe op 26 Sep 2009 in Pietermaritzburg. Robin is gebore op 11 Februarie 1975 in Pietermaritzburg.

Alison Joan Henderson en Robin Pascoe se kind: (Amma Maureen)

1.    Amma Maureen Pascoe is gebore op 13 Augustus 2011 in Auckland, Nieu-Seeland.

2.    Cindy-Let Henderson is gebore 25 Februarie 1980 in Nelspruit. Cindy-Let trou met Kevin Eichstadt op 26 Mei 2001 in Oos-London. Kevin is gebore op 16 Februarie 1972 in Oos-London.

 Cindy-Let Henderson en Kevin Eichstadt se kinders: (Kylie en Cloe)

1.    Kylie Eichstadt is gebore op 30 September 2004 in Oos-London.

2.    Cloe Eichstadt is gebore op 31 Oktober 2007 in Oos-London.

 3.    Shaun Ian Henderson is gebore 2 Julie 1983 in George en trou met Ilze Maureen Wessels op 19 Maart 2011 in Pietermaritzburg. Ilze is gebore op 31 Julie 1980 in Dundee.

 3.    Lynette Cronje is gebore op 28 Junie 1954 in Barkly-Oos. Sy trou met Vincent Malcolm Erasmus in Junie 1982 in Queenstown. Vincent is gebore op 9 Augustus 1957.

 Lynette Cronje en Vincent Malcolm Erasmus se kinders: (Leigh Aletta, Celeste Patricia, Dean Vincent)

1.    Leigh Aletta Erasmus is gebore op 9 Januarie 1984 in Sabie.

2.    Celeste Patricia Erasmus is gebore op 29 Januarie 1985 in Sabie.

3.    Dean Vincent Erasmus is gebore op 19 Januarie 1987 in Nelspruit.

 4.    Anita Cronje is is gebore op 15 Junie 1970 in Barkly-Oos en trou met Ryno Casper de Lange op 27 Maart 1993 in Oos-London. Ryno is gebore op 31 Januarie 1969.

Anita Cronje en Ryno Casper de Lange se kinders: (Demi, Stacey en Danick Ryno)

1.    Demi de Lange is gebore op 24 Februarie 1995 in Oos-London.

2.    Stacey de Lange is gebore op 18 Junie 1997 in Oos-London.

3.    Danick Ryno de Lange is gebore op 29 September 2000 in Oos-London.

 4.    Louisa Maria (Babsie) de Klerk is gebore op 6 Oktober 1929 en sterf in Barkly-Oos. Louisa trou met Stephanus Jacobus (Faan) Cronje in Barkly-Oos. Hy is gebore op 18 Junie 1930 in Barkly-Oos en sterf op 6 Januarie 1986 in Barkly-Oos.

Louisa Maria (Babsie) de Klerk en Stephanus Jacobus (Faan) Cronje se kinders: (Eugene en Tony Ronald)

1.    Eugene Cronje is gebore op 10 Januarie 1950 en sterf op 3 Junie 1982 in die Etosha Wildtuin in ‘n vliegongeluk.

2.    Tony Ronald Cronje is gebore op 5 November 1954. Hy trou met Carol Ann Schnehage (voorheen Fletcher).

5.    Stephanus Abraham (Groot-oom Faan) de Klerk is gebore op 11 Julie 1936 in Barkly-Oos en boer op die plaas “Winterhoek”, Barkly-Oos. Hy trou met Johanna Catharina Muller op 2 April 1960. Johanna is gebore op 24 November 1937 in Ugie.

 Stephanus Abraham de Klerk en Johanna Catharina Muller se kinders: (Barend Jacobus, Johannes Christoffel en Jacomina Hendrina)

1.    Barend Jacobus de Klerk is gebore op 7 Mei 1961 en sterf op 10 Oktober 2001. Hy trou met Coleen Iris Roos. Coleen is gebore op 15 Januarie 1962 en sy trou ‘n tweede keer met Blignaut.

Barend Jacobus de Klerk and Coleen Iris Roos se kinders: (Yvonne Cathrin en Johannes Cornelius (Corné)

1.    Yvonne Cathrin de Klerk is gebore op 17 Mei 1989 in Bloemfontein.

2.    Johannes Cornelius (Corné) de Klerk is gebore op 19 Desember 1991 in Bloemfontein en boer op “Winterhoek”, Barkly-Oos.

 2.    Johannes Christoffel de Klerk is gebore op 18 Mei 1964. Hy trou met Mabel Alice Schepperson. Mabel is gebore op 21 Februarie 1965 in Windhoek, Namibië.

 Johannes Christoffel de Klerk en Mabel Alice Schepperson se kinders: (Rehle en Stephanus Abraham)

1.    Rehle de Klerk is gebore op 4 Desember 1987.

 2.    Stephanus Abraham de Klerk is gebore op 6 Februarie 1990 in Windhoek, Namibië.

3.    Jacomina Hendriena (Henda) de Klerk is gebore op 10 November 1968 in Barkly-Oos. Sy trou met Johan Martyn Oelofse. Johan is gebore op 1 Maart 1962 in Oos-London.

Jacomina Hendriena (Henda) de Klerk en Johan Martyn Oelofse se  kinders: (Johanna Catharina (Catie) en Merisa Elizabeth)

1.    Johanna Catharina (Catie) Oelofse is gebore op 26 Februarie 1993 in Oos-London.

2.    Merisa Elizabeth Oelofse is gebore op 16 Januarie 2000 in Oos-London.

________________________________________

BRONNE

________________________________________

Familielede, veral Mandy de Klerk en Zettie Flugel.

Dr. David de Klerk, Van Vogelvalleij na verre velde.

Webwerf van FamilySearch, Lidmaatboek en Doopboek die Hervormde kerk te Serooskerke.

Webwerf van FamilySearch, NG Kerk registers.

Zeewse Argief, http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?q=serooskerke.

Kaapse Argief Bewaarplek, Sterftekennis Carel Johannes Cornelis de Klerk.

Data uit die skeepssoldyboeke beskikbaar op die webwerf “VOC – opvarenden”, ‘n gesamentlike inisiatief van die Nederlandse Nasionale Argief, die argiefdienste van Delft en Rotterdam, die Zeeuws argief , die Wesfries Argief en die afdelings geskiedenis van die universiteite Leiden en Gent – http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/default.aspx.

Kaapse Argiefbewaarplek, Inventarisse van die Weeskamer van die Kaap die Goeie Hoop – MOOC 10 reeks, vanaf 1691 tot 1748.

PlanetGIS, plaaskaarte.

Google Maps en Wikipedia, inligting oor dorpe ens.

Eben de Klerk, Die herkoms van die De Klerks, Familia 26(1) 1989.

C.E.Hulstaert, Enkele reacties en aanvullingen op “Die Herkoms van die De Klerks”, Familia, 26(3), 1989.

Celestine Pretorius, Die Langpad na die Grootstad I-V, Familia.

J.A. Heese en R.T.J. Lombard Suid-Afrikaanse Geslagsregisters, GISA.

C.C. de Villiers en bygewerk, C. Pama Geslagsregisters van die ou Kaapse Families.

Francois Valentyn, Beschryvinge van de Kaap der Goede Hoope met de zaaken daar toe behoorende, Van Riebeeck-Vereniging.

William Burchell, Travels in the interior of Southern Africa 1822-4.

Drakensteinheemkring, Bewaarders van ons erfenis –Tulbach.

M.H. Lichtenstein, Reizen in het zuidelijk gedeelte van Afrika, in de jaren 1803, 1804, 1805 en 1806.

________________________________