DIE VOOR- EN NAGESLAGTE VAN

 

 MAGDALENA JOSINA STRYDOM

gebore 22 Junie 1858 in George

mj strydom

 Magdalena Josina Schoultz, gebore Strydom

________________________________

 HERKOMS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE STRYDOMS

_______________________________________

JORIS STRYDONCK is die vader van die Suid-Afrikaanse Strydom stamvader, JOOST STRIJDOM.  Hy was afkomstig van Fort Liefkenshoek in die teenswoordige België,  voorheen Nederland, en getroud met MAYEKEN GOVERTS.

JORIS STRYDONCK en MAYEKEN GOVERTS se kinders:

1.    JOOS STRYDONCK is gedoop op 10 Maart 1641 in die Fortkerk van Liefkenshoek, België.

2.    Jaquemyntie Strydonck is gedoop op 19 Oktober 1641 in die Fortkerk van Liefkenshoek, België.

3.    Huybrecht Strydonck is gedoop op 8 Oktober 1645 in die Fortkerk van Liefkenshoek, België.

4.    Aeltie Strydonck is gedoop op 26 Mei 1650 in die Fortkerk van Liefkenshoek, België.

LIEFKENSHOEK:

Fort Liefkenshoek is gebou tussen die jare 1577 en 1583, dieselfde tyd as Fort Lillo oorkant mekaar op die banke van die Schelderivier. Beide vestings moes die stad Antwerpen teen Spaanse invalle beskerm en bly steeds belangrik as gevolg van hul strategiese ligging.

 fort liefken lug

Fort Liefkenshoek.

ou fort liefkenshoek

Fort Liefkenshoek voor restourasie. Bron: Webwerf van die Reformatorisch Dagblad.

 kaart liefkens lilo

 Fort Liefkenshoek en Fort Lillo oorkant mekaar by die mond van die Schelderivier.

Fort Liefkenshoek is vandag heeltemal gemoderniseer aan die binnekant en bestaan uit twaalf kamers wat verdeel in twee afdelings; ‘n museum en ‘n ervaringsentrum.

_______________________________________

 DIE SUID-AFRIKAANSE STAMVADER

_______________________________________

JOOS STRYDONCK is gedoop op 10 Maart 1641 in die Fortkerk van Liefkenshoek, België. Getuies by sy doop was; Ary Govers, Joos Huybrechts, Maykeken Keysers, Maeyken Crynsen en Dingene Jacobz. Hy sterf in 1717 in die Kaap.

joos strydonck

‘n Transkripsie uit die doopboek van die fortkerk van Liefkenshoek 1622-1706.

Joos kom in 1678 in die Kaap aan as Adelborst in diens van die VOC, aanboord die skip Tidore.  Die Tidore vetrek op 7 Februarie 1678 uit Texel en arriveer op 21 Mei 1678 in die Kaap.

 joost voc

‘n Uittreksel uit die skeepsoldyboek van die skip Tidore.

tidore

‘n Beskrywing van die skip Tidore vanaf die webblad; http://www.vocsite.nl/

Beskrywing van die hawe-eiland Texel deur Helena Garner:

 • Die Suidersee was te vlak vir skepe, daarom het die VOC se skepe van die eiland Texel vertrek. Almal wat van Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen vertrek het is met platboomskuite, ligters genoem, na Texel vervoer.

Joos trou in ongeveer 1686 met met MARYNTJE RAS, dogter van Hans Ras, van Angeln, Duitsland en Catharina Ustings (Ustincx), ook bekend as Trijn Ras.  Maryntje is gedoop op 23 Junie 1669 in Kaapstad en sterf in November 1713.

 • [De]n selven dito 23 Junij
  een dochtercke van Hans Rasch en Catharijn Obstincks
  syn huyseun vanr’ wiert genaemt Maryntje tot getuygen stonden
  Jochem Marquart en Catharijne Rosendal

Nadat Joos die VOC se diens verlaat verkry hy sy vryburgerskap en begin werk as skoenmaker. Beide hy en sy vrou Maryntje word gemeld op die 1688 Monsterrol van vryburgers. Twee van Joos se seuns, Matthys en Johannes, is die stamvaders van die twee takke Strydoms in Suid-Afrika. Na Maryna se dood trou Joost op 11 Februarie 1714 met Susanna Groen.

Joos Strydonck se naam word in Kaapse dokumente verander na “Joost”en “Strijdom” “Stredon” of “Strydom”. So ook word Maryntje se name opgeteken as “Maria” en “Rasch”

Na Marytje se dood word die volgende opgawe gemaak van eiendom en goedere wat aan haar drie seuns bemaak is.  Joris word genoem in haar testament maar hy is ‘n paar maande voor haar oorlede:

 • Inventaris en opgaaff van alle soodanige roerende en onroerende goederen, als ik ondergesz: na de dood van mijn overledene huijseun vanrouw [ ….. ] in wesen hebbe bevonden, zijnde deselve bestaande in en gewaardeert als volgt

Drie zoons genaamt Jooris, Matthijs en Hans Strijdom een huijs en thuijn staande ende gelegen in dese Tafelvalleij, door mij selff bewoont werdende, getatrou met:t op ƒ3000, dertien beesten a ƒ18 ider 234, een oude wagen tot 60, een slaav tot 150, een slaav tot 300, den geheelen imboedel gewaardeert op 300, Somma ƒ4044, De schulden der boedels verklare ik te bedragen 400, Sulks nog suijver resteert ƒ3644, Aldus overgegeven ter Weescamer aan Cabo de Goede Hoop, den [ ….. ] Novemb: 1713 met presentatie van eede niets agtergehouden of verswegen te hebben. Joost Strijdom  (geteken deur)

_______________________________________

JOOST STRIJDOM en MARYNTJE RAS se kinders:

1.    Catrina Strydom is gedoop op 2 Maart 1687 in die NG Kerk, Kaapstad en sterf klein.

2.    Joris Strijdom is gedoop op 16 Maart 1688 in die NG Kerk, Kaapstad en sterf op 25-jarige ouderdom op 11 Augustus 1713 in Batavië, wyl in diens van die VOC as Adelbors.

5.    MATTHIJS Strijdom is gedoop op 4 Junie 1690 in die NG Kerk, Kaapstad en sterf in 1637.  Hy trou op 14 Junie 1711 in Kaapstad met ELIZABETH NORTJÉ, dogter van Daniel Nortier en Maria Vitout.  Sy is gebore in 1690 en sterf in 1772.

6.    Joannes (Hans) Strijdom is gedoop op 2 November 1692 in die NG Kerk, Kaapstad en sterf in 1738. Hy trou met Judith Schreuder, en word die stamvader van ‘n tweede tak Strydoms.

7.    Symon Strijdom is gedoop op 20 Maart 1695 in die NG Kerk, Kaapstad.

8.    Maria Strydom is gedoop in Augustus 1696 in die NG Kerk, Kaapstad.

9.    Catryntie Strydom is gedoop op 31 Mei 1699 in die NG Kerk, Kaapstad.

10.  Helaatje Strydom is gedoop op 27 April 1701 in die NG Kerk, Kaapstad.

11.   Simon Strydom is gedoop op 27 April 1704 in die NG Kerk, Kaapstad.

12.  Aaltie Strydom is gedoop op 6 Junie 1706 in die NG Kerk, Kaapstad.

_______________________________________

MATTHIJS Strijdom is gedoop op 4 Junie 1690 in die NG Kerk, Kaapstad en sterf in 1637.

 • Den 4 Junius een kint ghedoopt, waer van vader is Joost Strijdom de moeder Maria Rasch, als ghetuijge stonde Douwe Gerbrant Stein, ende Femmetie Kouthoff, ende genaemt Mathijs

Hy trou op 14 Junie 1711 in Drakenstein met ELIZABETH NORTIER, dogter van Daniel Nortier en Maria Vitout.  Sy is gebore in Drakenstein  Paarl  in ongeveer 1690 en sterf in 1772.

MATTIJS STRYDOM en ELIZABETH NORTIER se kinders:

1.    Daniel Strydom is gedoop op 29 Mei 1712 en sterf voor 1754 in die Drakenstein area. Hy trou met Elizabeth Blom, dogter van Jan Pieter Blom en Anna Catharina Rostock. Sy is gedoop op 25 Maart 1725.

2.    MATTIJS Strydom is gedoop op 14 Oktober 1714 in Drakenstein en sterf in ongeveer 1755/1758. Hy trou op 11 Oktober 1739 met JOHANNA GOUS, dogter van Pieter Gous en Johanna Oosthuizen.  Sy is gedoop in 1722 en sterf tussen 1762 en 1786. In 1742 verkry Mattijs die plaas “agter de Cogmanskloof op de tradau”.

5.    Johannes Strydom is gedoop op 4 April 1717 en sterf op 28 September 1759 op “agter Cogmanskloof”.  Hy trou op 13 September 1744 in Kaapstad met Maria Nortier, dogter van Jacob Nortier en Margaretha Mouton.  Sy is gedoop op 28 Mei 1724.

6.    Petrus Strydom is gedoop op 10 Desember 1719 en sterf in ongeveer 1785.  Hy trou op 26 Februarie 1741 met Rachel Roux, dogter van Pieter Roux en Susanna de Villiers.  Sy is gedoop op 4 Desember 1718.

7.    Maria Elisabeth Strydom is gedoop op 25 Januarie 1722 en sterf in 1778.  Sy trou op 16 November 1738 in Kaapstad met Lourens de Jager, seun van Pieter Christiaens de Jager en Adriana Gerritsdogter.  Sy is gedoop op 21 November 1717.

8.    Elizabeth Catharina Strydom is gedoop op 30 Julie 1724 en sterf in 1801. Sy trou op 28 Januarie 1748 met Barend Booyens, gedoop op 22 Junie 1727.

_______________________________________

MATTIJS Strydom is gedoop op 14 Oktober 1714 in Drakenstein en sterf in ongeveer 1755 tot 1758. Hy trou op 11 Oktober 1739 met JOHANNA (JANNETJE) GOUS, dogter van Pieter Gous en Johanna Oosthuizen.  Sy is gedoop in 1722 in Swellendam en sterf tussen 1762 en 1786. In 1742 kry Mattijs die plaas “agter de Cogmanskloof op de tradau”.

mattijs doop

 • Anno 1714…. October 14…..Mattӱs soon van Mattӱs Stredon, en Elisabeth Noortjè getuijgen Johannes Stredon, en Elisabeth Villers.

MATTIJS STRYDOM en JANNETJIE GOUS se kinders:

1.    MATTIJS Strydom is gedoop op 16 Junie1741 in Drakenstein en sterf in 1801. Hy trou op 5 Mei 1765 met Magdalena Josina Pretorius, dogter van Wessel Pretorius en Johanna Gous.  Sy is gedoop op 20 Oktober 1748.  Matthys koop die plaas Krakeelrivier, Langkloof in 1770.

2.    Anna Elizabeth is gedoop op 17 Julie 1743, jonk oorlede.

3.    Anna Elizabeth is gedoop op 21 Junie 1750 en sterf in 1785. Sy trou op 10 November 1776 met Johan Jacob Kritzinger.  Hy is gebore op 18 Januarie 1743.

4.   Johanna Dorothea is gedoop op 12 Januarie 1755 en sterf voor 1795. Sy trou op 18 April 1779 met Hercules du Preez, seun van Andries du Preez en Hester Ferreira.

_______________________________________

MATTIJS Strydom is gedoop op 16 Junie1741 in Drakenstein en sterf in 1801.  Hy trou op 5 Mei 1765 met Magdalena Josina Pretorius, dogter van Wessel Pretorius en Johanna Gous.  Sy is gedoop op 20 Oktober 1748 en sterf in 1796.  Matthys koop die plaas Krakeelrivier, Langkloof in 1770.

Verkorte boedelinventaris van Magdalena Josina Pretorius:

 • Reference no.: MOOC8/51.49a

Testator s : Magdalena Johanna Pretorius   20 February 1796

Inventaris mitsgaders taxatie van alle zodanige goederen als ab intestato metter dood zyn ontruimd ende naargelaten door Magdalena Johanna Pretorius ten voordeele van haaren overgebleevenen man den burger Matthys Strydom ter eenre, mitsgaders hunne by den anderen in egt geprocreëerde kinderen, met naamen, 1  Matthys mondig ter andere zyde, 2  Wessel Johannes oud 24 jaren, 3  Pieter oud 22 jaren, 4  Andries Stephanus oud 20 jaren, 5  Daniel Jacobus oud 18 jaren, 6  Marthinus Laurens oud 16 jaren, 7  Johanna Magdalena oud 14 jaren,  8  Johannes Petrus oud 12 jaren, 9  Magdalena Josina oud 10 jaren, 10  Anna Elisabeth oud 8 jaren, 11  Hercules Tobias oud 6 jaren en 12  Barend Wilhelm Strijdom oud 4 jaaren, zodanig en in diervoegen als dezelve door de meede burgers Matthys Sondag de oude, Andreas Kretsinger, Ockert Brits Ockertszoon en Ockert Olivier de jonge zyn geinventariseerd, en door de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren getaxeerd in maniere als volgd, namentlyk.

Een plaats genaamt de Krakeel Rivier geleegen in de Langekloof   1000:– een plaats genaamt de Twee Fonteinen geleegen aan de Bosjesmans Rivier van welke den inventariant door de Kaffers verdreeven is 216:– … ens…… ens…Aldus geinventariseert en getaxeerd ter Weeskamer aan Cabo de Goede Hoop den 20:e February 1796. Als gecomm: Weesmeesteren: H:J: Fehrszen, W:J: van Oostersee Voor den opgaaf: Mattijs Strijdom de oude   Mij praesent: J:P: Faure, Secret:s

KRAKEELRIVIER:

 • Krakeelrivier is ‘n nedersetting langs die rivier met dieselfde naam in die Oos-Kaap, Suid-Afrika. Die nedersetting is geleë aan die noordelike hange van Formosapiek in die Tsitsikammaberge waar die Krakeelrivier ook ontspring. Bykans al die huise in die dorpie is langs die rivier gebou. Baie van die mense in die omgewing het die van, Strijdom. Hulle is nasate van Matthijs Strijdom wat die eerste leenplaas hier in 1770 verkry het. Die naam van die rivier is afgelei van die Nederlandse woord Krakeel wat baklei beteken. Dit is ‘n verbeeldingryke beskrywing van wat die water maak waar die twee riviere saamvloei – die Krakeel is ‘n sytak van die Kougarivier. Die vader van JG Strijdom, die eerste minister van die Unie van Suid-Afrika 1954 – 1958 , is hier gebore. Bron: Wikipedia

krakeelrivier

Krakeelrivier – ongeveer 13km wes van Joubertina.

MATTIJS STRYDOM en MAGDALENA JOSINA PRETORIUS se kinders:

1.    Mattijs Strydom is gedoop op 1767 en sterf in 1820. Hy trou in 1797 met Elsje van Staden, gedoop op 4 September 1774.  Geen kinders.

2.    Wessel Johannes Strydom is gedoop op 26 Februarie 1769 en trou op 12 Februarie 1797 met Anna Catharina Kuun, dogter van Daniel Wilhelm Kuhne en Anna Pretorius en woon in Swellendam. Sy is gedoop op 27 April 1783.

3.    Pieter Strydom is gedoop op 15 Maart 1772 op Krakeelrivier. Hy trou op 9 Maart 1800 met Elizabeth Agatha Meyer, dogter van Lucas Johannes Meyer en Anna Magdalena Vosloo en woon in Swellendam. Sy is gedoop op 28 April1782.

4.    Andries Stephanus is gedoop op 1 April 1774 en trou op 7 Oktober 1798 met Johanna Dorothea du Preez, dogter van Hercules du Preez en Johanna Dorothea Strydom, gedoop op 17 November 1782.

5.    Daniel Jacobus Strydom is gedoop op 4 Oktober 1776 op Krakeelrivier en sterf op 7 Februarie 1852 op Krakeelrivier. Hy trou op 8 Februarie 1801 in Kaapstad met Helena Charlotta Kuene, dogter van Johan Daniel Wilhelm Kuen en Anna Catharina Pretorius.  Sy is is gedoop op 8 Januarie 1786 op Krakeelrivier en sterf op 14 April 1853 op Krakeelrivier.

6.    Marthinus Lourens Strydom is gedoop op 7 Februarie 1779 en sterf ongetroud in 1831.

7.    Johanna Magdalena Strydom is gedoop op 12 Augustus 1781 en sterf 2 Januarie 1836. Sy trou op 13 Julie 1800 in Kaapstad met Wessel Vosloo, seun van Wessel Vosloo en Maria Meyer. Hy is gedoop op 12 September 1773.

8.    Johannes Petrus Strydom is gedoop op 12 Oktober 1783 en sterf op 11 Augustus 1840 op Krakeelrivier. Hy trou op 7 Desember 1806 met Dirkje Olivier, dogter van Ockert Olivier en Margaretha Aletta Heyns, gebore in 1790 op Welgelegen, Langkloof en sterf op 5 Maart 1854 op Krakeelrivier.

9.    Magdalena Josina Strydom is gedoop op 30 Oktober 1785. Sy trou op 3 Januarie 1802 met Andries Stephanus du Preez, seun van Hercules du Preez en Johanna Dorothea Strydom, gedoop op 4 Februarie 1781.

10.  Anna Elizabeth Strydom is gedoop op 2 Maart 1788 en trou op 5 Oktober 1806 in Graaff-Reinet met Johan Daniel Wilhelm Kuene, seun van Daniel Wilhelm Kuene en Anna Pretorius is gedoop op 16 Oktober 1788. Tweede huwelik op 11 Oktober 1812 in Graaff-Reinet met Cornelis Gerhardus Coetzee, seun van Cornelis Jacobus Coetzee en Maria Sibilla Swanepoel, gedoop op 9 Februarie 1794.

11.  Hercules Tobias Strydom is gebore op 5 November 1789 en sterf 21 Desember 1848 op Krakeelrivier, trou op 7 Augustus 1825 George met Margaretha Martha  Aletta Olivier, Ockert Olivier en Margaretha Aletta Heyns is gebore op 29 Oktober 1793 en sterf op 8 Julie 1850 op Twee-Rivieren.

12.  BAREND WILHELM JULIUS Strydom is gedoop op 30 November 1794 op Krakeelrivier en sterf op 26 Maart 1855 op Krakeelrivier. Hy trou op 5 April 1825 in Uitenhage met Susanna Hermina Dorothea Human, dogter van Pieter Gerhardus Human en Elizabeth Catharina Gildenhuizen.  Sy is gedoop op 2 April 1809 in Swellendam en sterf op 27 November 1884 op Krakeelrivier.

_______________________________________

BAREND WILHELM JULIUS is gedoop op 30 November 1794 in Krakeelrivier en sterf op 26 Maart 1855 in Krakeelrivier.  Hy trou op 5 April 1825 in Uitenhage met SUSANNA HERMINA DOROTHEA HUMAN, dogter van Pieter Gerhardus Human en Elizabeth Catharina Gildenhuizen. Sy is gedoop in Swellendam op 2 April 1809 en sterf op 27 November 1884 in Krakeelrivier.

BAREND WILHELM JULIUS STRYDOM en SUSANNA HERMINA DOROTHEA HUMAN se kinders:

1.    Elizabeth Gertruida Strydom, is gebore op 31 Desember 1825 en trou op 7 Februarie 1848 in George met Michiel Arnoldus Rademeyer, seun van Cornelis Rademeyer en Rosina Elizabeth Muller, Hy is gebore op 20 Desember 1823 en sterf in 1872.

2.    MATTHYS (Boel) Strydom is gebore op 1 November 1827 in George en sterf op 7 Oktober 1893 op Klipfontein, Baviaanskloof. Hy trou op 30 Februarie 1850 in George met Magdalena Josina Strydom, dogter van Johan Daniel Wilhelm Strydom en Anna Elizabeth Kritzinger, gebore 10 Januarie 1834 en sterf 19 Maart 1876. Na haar dood trou hy op 19 September 1877 met Petronella Aletta Aegidius, dogter van Johann Detlev Aegidius en Aletta Susanna van der Merwe, gedoop op 21 Oktober 1827 in Uitenhage en sterf op 18 Maart 1898 in Baviaanskloof.

3.    Magdalena Josina Strydom is gebore op 4 Augustus 1829 en sterf op 30 Oktober 1889. Sy trou op 12 November 1855 met Nicolaas Marthinus Kritzinger, seun van Johan Andries Kritzinger en Catharina Regina Prinsloo, gebore op 22 Oktober 1828 en sterf op  9 November 1889.

4.    Susanna Dorothea Strydom is gebore op 2 Oktober 1831 en sterf voor 1855.

5.    Elsje Johanna Magdalena Strydom is gebore op 9 September 1834 in Uitenhage.

6.    Petrus Gerhardus Strydom is gebore op 25 September 1835 en trou 20 Mei 1861 in George met Maria Dorothea Schneegans, dogter van Jan George Schneegans en Maria Dorothea Minnie. Sy is gebore op 29 Augustus 1841 op Brandhoek, Langkloof  en sterf op 16 Januarie 1867. Na haar dood trou hy op 11 Maart 1872 op Uniondale met Dirkje Susanna Magdalena Strydom, dogter van Pieter Hercules Tobias Strydom en Helena Charlotta Olivier.  Sy is gebore op 28 Oktober 1847.

7.    Barend Wilhelm Strydom is gebore op 27 Augustus 1837 en sterf op 25 April 1907. Hy trou op 7 November 1864 met Maria Elizabeth Hermina Terburgh, dogter van Diederikus Pieter Terburgh en Maria Elizabeth van der Gaag.  Sy is gebore op 19 Januarie 1844 in Delft, Nederland en sterf op 20 Oktober 1900 op Krakeelrivier.  Na haar dood trou hy  trou op 16 Maart 1903 in Uniondale met Maria Magdalena Susanna Kritzinger, dogter van Cornelis Christiaan Kritzinger en Magdalena Josina Susanna Kritzinger. Sy is gebore op 27 Februarie 1871.

8.    Anna Elizabeth Strydom is gebore op 1840 op Krakeelrivier en sterf op 3 Oktober 1907 op Krakeelrivier. Sy trou op 7 Oktober 1861 in George met Johan Daniel Wilhelm Strydom, seun van Johan Daniel Wilhelm Strydom en Anna Elizabeth Kritzinger. Hy is gebore op 24 Julie 1840 en sterf op 28 September 1895 op Krakeelrivier.

9.   Johannes Jurie Strydom is gebore op 12 Februarie 1843 op Krakeelrivier en sterf op 14 Februarie 1915 op Krakeelrivier. Hy trou op 2 April 1866 in George met Susanna Magdalena Strydom, dogter van Johan Daniel Wilhelm Strydom en Anna Elizabeth Kritzinger.  Sy is gebore op 13 November 1847.

10.   Wessel Johannes Strydom is gebore in 1845 en sterf op 14 Mei 1871 op Krakeelrivier. Hy trou op 23 Februarie 1871 in Uniondale met Klasina Terburgh, dogter van Diderikus Pieter Terburgh en Maria Elizabeth van der Gaag. Sy is gebore op 28 Oktober 1850 in Delft en sterf 24 Desember 1922 op Paardekloof, Uniondale.

11.   Andries Stephanus Strydom is gebore op 5 Augustus 1847 op Krakeelrivier en sterf op 20 Junie 1913 op Winkelhoek, Utrecht, Natal. Hy trou op 5 April 1871 in Uniondale met Martha Maria Magdalena Strydom, dogter van Matthys Johannes Strydom en Martha Maria Magdalena Heyns.  Sy is gebore op 6 Februarie 1850 in Uniondale en sterf op 18 Julie 1886 op Tweehoek, Wakkerstroom. Na haar dood trou hy op 6 Junie 1887 met Maria Margaretha Rheeder, dogter van Andreas Hermanus Rheeder en Petronella Wilhelmina Christina Pretorius.  Sy is gebore in 1866.

_______________________________________

MATTHYS (Boel) Strydom is gebore op 1 November 1827 in George en sterf op 7 Oktober 1893 op Klipfontein, Baviaanskloof.  Hy trou op 30.2.1850 in George met Magdalena Josina Strydom, dogter van Johan Daniel Wilhelm Strydom en Anna Elizabeth Kritzinger, gebore 10 Januarie 1834 en sterf 19 Maart 1876. Na haar dood trou hy op 19 September 1877 met Petronella Aletta Aegidiusis, dogter van Johann Detlev Aegidius en Aletta Susanna van der Merwe, gedoop op 21 Oktober 1827 in Uitenhage en sterf op 18 Maart 1898 in Baviaanskloof.

MATTHYS STRYDOM en PETRONELLA ALETTA AEGIDEUS se kinders:

1.    Barend Wilhelm Strydom is gebore op 23 April 1852 in die Langkloof en sterf op 22 Mei 1914 in die Baviaanskloof.  Hy trou in 1874 met Margaretha Aletta Strydom, dogter van Matthys Johannes Strydom en Martha Maria Magdalena Heyns.  Sy is gebore op 10 September 1856 en sterf op 1 Julie 1894 in Ermelo.  Sy tweede huwelik is met Georgina Pell, gebore in 1867 in Jeffreysbaai.

2.    Anna Elizabeth Strydom is gebore op 19 Junie 1854 in George.

3.    Susanna Dorothea Strydom, is gebore op 14 Maart 1856 in George en trou op 31 Mei 1880 in Willowmore met Reynier Janse van Rensburg, gebore in 1855.

4.    MAGDALENA JOSINA Strydom is gebore op 22 Junie 1858 in George en sterf op 7 April 1943 in Paul Roux. Sy trou op 7 April 1879 in Willowmore met Johan Didelof Aegidius Schoultz, seun van Johan Baptiste Scoultz en Maria Aletta Aegidius.  Hy is gebore op 24 Julie 1854, gedoop op 19 Augustus 1855 in Uitenhage en sterf in Augustus 1922 in Paul Roux.

5.    Maria Magdalena Strydom is gebore op 30 Augustus 1859 in George.

6.    Johan Daniel Wilhelm Strydom is gebore op 18 Augustus 1861 George en trou op 17 Maart 1890 in Willowmore met Andriessina Cathrina Louwrens. Sy is gebore op 10 Januarie 1861 en sterf op 20 Februarie 1942.

7.    Elizabeth Gertruida Strydom is gebore op 12 Julie 1863 in Uniondale en sterf op 20 Oktober 1910 in Willowmore. Sy trou op 2 April 1883 in Willowmore met Hendrik Christiaan Honey, seun van Daniel Hendrik Honey en Embrentia Magdalena Gerhardina Ungerer.  Hy is gebore op 28 November 1853 in Kaapstad  en sterf op 12 Oktober 1922.

8.    Matthys Strydom is gebore op 14 Junie 1865 in Uniondale en sterf op 6 November 1918 in Wakkerstroom. Hy trou met Anna Hendrina Uys, dogter van Barend Petrus Uys en Anna Hendrina Moolman.  Sy is gebore op 15 Augustus 1880 op Vlakfontein, Wakkerstroom en sterf op 15 Mei 1942 in Amersfoort.

9.    Petrus Gerhardus Strydom is gebore op 29 September 1867 in Krakeelrivier en sterf op 2 Augustus 1932. Hy trou op  16 Junie 1890 op Willowmore  met Elizabeth Ellen Nortier, dogter van Johannes Gerhardus Francois Nortje en Mary Ann Sarah Quinton. Sy is gebore op 14 September 1871 in Willowmore en sterf op 11 November 1938 in Kaapstad. Die jongste van hul twee seuns is Johannes Gerhardus Strydom, gebore op 14 Junie 1893 in Willowmore, ook genoem  “Leeu van die Noorde”, voormalige Premier van die Unie van Suid-Afrika.

10.   Johan Andries Strydom is gebore op 16 Augustus 1869 en trou op 25 November 1912 in Willowmore met Martha Jacoba du Preez, gebore in 1876.

11.   Johannes Jurie Strydom is gebore op 24 Oktober 1871, trou op 19 Maart 1900 in Willowmore met Martha Margaretha Magdalena Jerling, dogter van Johan Jacob Jerling en Susanna Jacomina van Rensburg. Sy is gebore op 23 Julie 1875 in Willowmore en sterf op 30 Junie 1964 in Pretoria.

12.   Engela Jacoba Strydom is gebore op 18 Oktober 1873 in Steytlerville en sterf op 19 Oktober 1919 in   Sy trou op 10 Oktober 1893 in Bethlehem met Abraham Pieter Izaak de Villiers, gebore in 1862.

13.   Michiel Stephanus Strydom is gebore op 8 Oktober 1875 en trou op 2 April 1898 in Willowmore met Susarah Elizabeth Nel, gebore in 1875.

_______________________________________

MAGDALENA JOSINA STRIJDOM is gebore op 22 Junie 1858 in George en sterf op 7 April 1943 in Paul Roux.  Sy trou op 7 April 1879 in Willowmore met JOHAN DIETLOFF AEGIDIUS SCHOULTZ, seun van Johan Baptiste Scoultz en Maria Aletta Aegidius.  Hy is gebore op 24 Julie 1854, gedoop op 19 Augustus 1855 in Uitenhage en sterf in Augustus 1922 in Paul Roux.

WILLOWMORE:

Willowmore is ‘n Karoodorp in Sarah Baartman Distriksmunisipaliteit in die Oos-Kaap en is geleë 140km noordoos van Knysna en 117km suidwes van Aberdeen . Die dorp is in 1862 gestig op die plaas “The Willows” en twee jaar later is die eerste gemeente gestig.

 willowmorekerk

Die vorige Willowmore NG kerk in 1917.

kleinkinders1

kleinkinders2

Kleinkinders van Magdalena Josina Strijdom en Johan Dietloff Aegisdius Schoultz.

 mj grafsteen

Die grafsteen van Magdalena Josina Schoultz (gebore Strijdom) in die Paul Rouxbegraafplaas.  

_______________________________________

VIERDE GESLAG

_______________________________________

MAGDALENA JOSINA STRIJDOM en JOHAN DIETLOFF AEGIDUIS SCHOULTZ se kinders: (Magdalena Josina, Andria Aletta, Petronella Aletta, Johan Petiste , Maria Alettha , Matthys Strydom, Johan Frederik, Anna Elizabeth, Solomon Gerhardus, Susanna Alettha Dorothea en Barend Wilhelm)

1.    Magdalena Josina (Lena)Schoultz is gebore op 18 Junie 1880 en trou met Frans Ignatius Maritz (Naas) Muller op 24 Maart 1903 in Bethelehem. Hy is gebore in ongeveer 1881. Hulle het vier kinders gehad; Magdalena Josina (getroud met ene Van den Berg), Johan, Rita en Maria.

2.    Andria Aletta Schoultz is gebore op 9 Januarie 1882.

3.    Petronella Aletta Schoultz is gebore op 17 April 1886 en sterf op twee-jarige ouderdom in 1888 in Willowmore.

4.    Johan Petiste Schoultz is gebore op 26 April 1888 en sterf op 5 Maart 1955 in Senekal. Hy trou op 20 Januarie 1914 in NG Kerk Senekal met Susanna Johanna Theunsina Erasmus, gebore op 30 Augustus 1892. Hulle seun Johann Dietloff was getroud met Anna Christina Susanna Botha.

5.    Maria Alettha Schoultz is gebore op 9 Januarie 1889 en trou met Theuns Janse van Rensburg. Hulle het vier kinders gehad; Theuns, Johan, Magdalena Josina en Jacobus.

6.    Matthys Strydom Schoultz (Thys) is gebore op 7 Junie 1890 in Willowmore en sterf op 31 Januarie 1961 in Senekal. Hy woon ten tye van sy dood te Markstraat, Paul Roux. Matthys was getroud met Dina Catharina Agnes De Beer en hulle het een kind gehad; Anna Jacoba getroud met ene Minnie.

7.    Johan Frederik Scholtz was gebore op 12 April 1892 en sterf op 18 Maart 1974. Hy was getroud met Elizabeth Cornelia Riekert. Sy was gebore in Augustus 1899 en sterf in September 1990 in Ritchie. Hulle het twee kinders gehad; Hester Gertruida Scholtz en Dietloff.

8.    ANNA ELIZABETH Schoultz is gebore op 6 April 1894 in Fouriesburg en sterf op 2 September 1962 op Bainsvlei.

9.  Solomon Gerhardus Schoultz is gebore op 7 Oktober 1895 in Fouriesburg en trou met Johanna Maria Elizabeth Scholtz. Na haar dood trou hy met Marissa Marlize Strydom.

10.   Susanna Alettha Dorothea (Sannie) Schoultz is gebore in ongeveer 1897 in Fouriesburg en sterf op 19 Januarie 1989 in Pretoria. Sy was getroud met Marthinus Coenraad Swart en na sy dood trou sy met ene Jacobs.

11.   Barend Wilhelm (Ben) Schoultz is gebore op 11 Mei 1900 in die Holkrans naby Fouriesburg en sterf op 21 September in Pretoria. Hy was getroud met Helena Bessinger.

_______________________________________

HOLKRANS – FOURIESBURG

Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog vlug Magdalena Josina Schoultz met haar  kinders, na ‘n grot met die naam “Holkrans” op die plaas Snymanshoek in Meiringskloof naby Fouriesburg. Haar jongste seuntje Ben (Barend Wilhelm) is in die grot gebore op 11 Mei 1900. Daar het hulle geskuil sonder dat die Engelse soldate van hulle teenwoordigheid bewus was.  Blykbaar het die Engelse met tye vroue- en kinderstemme uit die berg gehoor, maar kon nooit die presiese posisie bepaal nie. Die grot is so groot dat daar glo 14 ossewaens in kon staan.

Mnr. Kobus (Patat) Cronjé, oud-hoof van Grey-kollege se vertel die volgende:

“Volgens my moeder het die paar vroue met lang tamboekiegras afskortings tussen die paar families opgerig en van klippe en klei vir hulle tafels en sitplekke gebou. Iemand het glo later ook ‘n drukpersie daar aan die gang gehad.

Vir die kinders was daar glo soms moeilike tye, maar die pret van die buitelewe was ook daar. Een geleentheid was ‘n besoek van genl. C. R. de Wet. Met trane in die oë het my moeder vertel dat die generaal ‘n paar stukkies beskuit uit sy saalsak gehaal en onder die klompie kinders verdeel het.”

holkrans

Holkransgrot, Meiringskloof, Fouriesburg.

 schoultz bord

 ‘n Blou-en-wit bord wat aan Magdalena Josina Schoultz (Strijdom) behoort het en begrawe was gedurende die Boereoorlog.

Hier volg ‘n vertelling van die wedervaringe van ie Schoultzgesin deur Leon van den Berg, ‘n kleinseun van Johan Dietloff Aegidius en Magdalena Josina Schoultz (Strijdom):

Die Holkrans, soos deur my ma vertel:

 … Met die uitbreek van die oorlog, was oupa Schoultz ’n bywoner op die plaas Sandvleishoek van Lewies Botha, ’n neef van generaal Louis Botha, later die eerste Eerste Minister van die Unie van Suid-Afrika. Serfonteins was die eienaars van die aangrensende plaas. Ek meen dié se naam was Bothashulp. Dié plase en Snymanshoek (van oom Abram de Villiers) was geleë tussen Bethlehem en Fouriesburg. Op een van die plase was daar ’n grot wat diep in die berg ingeloop het. Dié is die Holkrans genoem. Terloops, daardie deel is van die mooiste in die Vrystaat – bergagtig in teenstelling met die res van die Vrystaat, bekend vir sy vlaktes.

Ouma Schoultz, haar suster Coba en ander vroue in die omtrek, het besluit om te vlug uit hulle huise voor die Engelse sou opdaag om hulle na een van die konsentrasiekampe te neem. Die aangewese plek om na te vlug was die Holkrans. Vroue en kinders is met ossewaens na die kampe vervoer. Die Holkrans is in ’n  onherbergsame gebied waar paaie vir voertuie soos ossewaens onmoontlik was. Die vroue sou vrywillig na ’n  kamp moes gaan. Dit het die vroue besef en hulle het daarom veilig in hulle primitiewe skuilplek gevoel.

Tant Sannie, die enigste oorlewene uit daardie dae (van wie ek weet), vertel dat dit ’n steil opdraande na die Holkrans is. Die nodigste dinge soos ’n  geelhoutkis, wat nou in haar besit is, beddegoed ens. is deur getroue bediendes die steilte uitgedra. Ouma Schoultz se elfde kind is daar gebore – Oom Ben (Barend Wilhelm), wat julle geken het. Tant Sannie was toe twee jaar oud. Soos reeds gesê,  is sy die enigste wat nog lewe. Verlede jaar (1978) was sy tagtig.

 Van die gesinne wat daar gewoon het, was daar heelwat kinders van skoolgaande ouderdom. Mammie, met haar standerd vyf-sertifikaat, het vir die klompie skoolgehou. Tant Sannie vertel dat sy nie so lank gelede nie gehoor het dat die wande van die Holkrans nog swart is van die rook van daardie dae.

Toe onderhandelings vir vrede aan die gang was en daar dus geen gevaar meer was nie, is die inwoners van die Holkrans terug na hulle plase. Daar het hulle op die afgebrande murasies afgekom. Die sinkplate van die dakke was swart gebrand maar nog bruikbaar. Dié het hulle teenmekaar geleun, met houtpale verstewig, en hulle daarin tuisgemaak totdat die huise weer ver genoeg opgebou was om daarin te trek.

 Tant Sannie vertel dat na hulle terug was, daar van die Engelse soldate naby gestasioneer was. ’n Hele paar van haar broers was toe jongseuns. Nuuskierig het hulle op ’n dag die kamp van ’n afstand bespied. Een van die tommies het hulle nadergeroep en gesê hulle moet in die laatmiddag in ’n laagtetjie daar naby wag. Hulle het en die tommie het ’n hele kassie kerse, sjokolade, klinkers (plat beskuitjies, so hard dat niemand kon begryp hoe die tommies dit kon eet nie) en blikkies boeliebeef aan hulle gegee. Hulle het selfs warm truie aan die seuns gegee. Teen daardie tyd was die arme kinders se klere seker maar taamlik gehawend.

 Nie lank voor die einde van die oorlog nie het Pappie en ander op die gedagte gekom om die staatsdrukpers na die Holkrans te smokkel om die twee koerante, De Staats Courant en De Brandwaght met die nuutste nuus oor die oorlog onder die burgers te versprei. Theuns van Rensburg (later met my tant Maria, Mammie se tweede oudste suster – Mammie was die oudste – getroud) het op waaghalsige manier die koerante deur die Engelse se linies gesmokkel.

_______________________________________

MAGDALENA JOSINA STRIJDOM EN JOHAN DIETLOFF AEGIDUIS SCHOULTZ SE NAGESLAG

_______________________________________

ANNA ELIZABETH SCHOULTS is gebore op 6 April 1894 in Fouriesburg en sterf op 2 September 1962 op Happylands, Bainsvlei. Sy was trou op 15 Desember 1917 in Ladysmith, Kliprivier, Natal met PHILIPPUS JACOBUS (Oukie) FOURIE.  Hy is gebore op 18 April 1887 in Ficksburg, gedoop op 5 Junie 1887 in die NG Kerk, Ficksburg. Hy sterf op 21 Julie 1953 te De Villiersstraat, Bloemfontein en is begrawe in Bloemfontein.

Oukie was vir jare werksaam as “Border Guard” op die grens tussen Natal en die Oranje-Vrystaat in die omgewing van Ladysmith en New Castle. In die vroeë 1930’s verhuis die gesin na Bloemfontein.

 4-Geslagte.

In die middel is Anna Elizabeth Fourie (gebore Schoultz). Links is haar moeder Magdalena Josina Schoultz (gebore Strijdom).  Haar broer was die vader van Adv. J.G. Strydom, Eerste Minister), en regs is haar dogter Magdalena Josina Beck (gebore Fourie) en kleinseun Frank Sidney Beck.

ANNA ELIZABETH SCHOULTZ en PHILIPPUS JACOBUS FOURIE se kinders: (Martha Maria, Magdalena Josina, Dietlof, Natalie en Claude)

1.    MARTHA MARIA (Cookie) Fourie is gebore op 24 Februarie 1919 in New Castle, Natal en sterf op 10 Januarie 2001 in Pretoria. Sy trou op 3 Augustus 1949 in Bloemfontein met STEPHANUS SEBASTIAN (Fanie) LOMBARD, seun van Hendrik Jakobus Lombard en Jacoba Francina Taljaard.  Stephanus is gebore op 7 Februarie 1918 in die Winburg distrik en sterf op 23 Julie 2008 in Pretoria.

Martha Maria (Cookie) Fourie en Stephanus Stebastian Lombard se kinders:

1.    Mario Lombard is gebore op 21 Augustus 1950 in Senekal. Hy trou in Oktober 1975 in Paul Roux met Adriana Maryna Helena Brits, dogter van Nicolaas Johannes Brits and Margaretha Maria van den Berg. Adriana is gebore op 25 Mei 1955 in Kempton Park.

Mario Lombard en Adriana Maryna Helena Brits se kind:

1.    Heidemarie Lombard is gebore op 5 April 1978 in Pretoria. Sy trou op 26 Junie 2002 in Cullinan met John Coote, seun van Johannes Jakobus Coote and Sophie Fourie. John is gebore op 6 Desember 1962.

Heidemarie Lombard en John Coote se kind:

1.    Nicole Coote is gebore op 31 Januarie 2004 in Pretoria.

 2.    Eugene Lombard is gebore op 5 Februarie 1953. Sy eerste huwelik was in 1972 in Johannesburg, met Suzan Lourens. Suzan is gebore op 20 Desember 1958.

Eugene Lombard en Suzan Lourens se kind:

1.    Ilse Lombard is gebore op 31 Augustus 1977.

Sy tweede huwelik was met Tertia Swart. Tertia is gebore in Pretoria en sterf op 8 Februarie 2003. Sy het twee dogters uit ‘n vorige huwelik.

3.    Stephanus Sebastiaan Lombard is gebore op 9 Oktober 1958 in Excelsior. Stephanus is getroud met Cornelia Johanna Petronella Potgieter. Cornelia is gebore op 26 Mei 1960 en sterf op 2 Maart 2002. Sy is begrawe in die Sundrabegraafplaas.

Stephanus Lombard en Cornelia Johanna Petronella Potgieter se kinders:

1.    Natasja Sy trou met Nico Willers op 30 November 2002.

Natasja Lombard en Nico Willers se kind:

1.    Angelique Willers is gebore op 4 Mei 2004 in Pretoria.

2.    Ivan Hy trou met Monette Nortje.

3.    Igor Lombard is gebore op 6 Desember 1984.

_______________________________________

2.    MAGDALENA JOSINA (Jossie) Fourie is gebore op 2 September 1922 in New Castle, Natal en gedoop op 27 Jan 1923. Sy sterf op 14 Augustus 1990 in die Rosepark Hospitaal, Bloemfontein en is begrawe op 16 Augustus 1990 in die Bainsvleibegraafplaas. Jossie trou op 20 Mei 1941 in Bloemfontein met FRANK SIDNEY BECK, seun van Thomas Arthur Beck en Annie Ward Rainford van Preston, Lancashire, Engeland. Frank is gebore op 26 November 1907 in Bloemfontein en is gedoop op 29 Desember 1907 in die Katedraal Kerk, St Georgesstraat, Bloemfontein. Hy sterf op 25 Mei 1978 in die Nasionale Hospitaal, Bloemfontein en is in 1978 begrawe in die Bainsvleibegraafplaas.

Magdalena Josina Fourie en Frank Sidney Beck se kinders:

1.    Frank Sidney (Sonny) Beck is gebore op 27 Oktober 1941 in Bloemfontein en sterf op 4 Junie 2006 in Welkom. Hy is op 6 Junie 2006 in die Kroonstadbegraafplaas begrawe. Sy eerste huwelik was in 1964 met Sarah-Ann van Lingen, dogter van Albert en Hester van Lingen. Sarah is gebore op 1 Augustus 1945 in Potchefstroom, sterf in Kroonstad en is begrawe in die Kroonstadbegraafplaas.

Frank Sidney Beck en Sarah-Ann van Lingen se kinders:

1.    Frank Sidney Beck is gebore op 17 Maart 1968 in Walvisbaai, Namibië. Hy sterf op 26 Februarie 1988 in Welkom en is begrawe in die Kroonstadbegraafplaas.

2.    Penelope-Ann (Penny) Beck is gebore op 2 Maart 1969 in Bloemfontein.

Penny-Ann Beck se kinders:

1.    Amor Bradley Beck is gebore op 19 Maart 1991 in Kroonstad.

2.    Simone Jandri Beck is gebore op 20 Januarie 1994 in Kroonstad.

3.    Candice Beck (stiefdogter) is gebore op 21 April 1982.

Sy tweede huwelik was met Adriana Josiena Steyn op 4 April 2003. Sy is gebore op 11  Mei 1974. Geen kinders.

2.    Eugene Rainford (Gene) Beck is gebore op 22 Februarie 1947 in Bloemfontein. Sy eerste huwelik was op 28 Maart 1973 in Heilbron met Hendrina Aletta (Rina) Stapelberg, dogter van Koot en Annetjie Stapelberg. Rina is gebore op 22 Februarie 1947 en sterf ongeveer 1990/1995.

Eugene Rainford Beck en Hendrina Aletta Stapelberg se kinders:

1.    Jacques Beck is gebore op 29 Januarie 1974 in Bloemfontein.

2.    Mervin Beck is gebore op 19 Junie 1975 in Bloemfontein.

Sy tweede huwelik was op 19 Februarie 1981 met Johanna Elizabeth (Bets) Woods. Sy is gebore op 19 Julie 1948. Bets het 3 kinders uit ‘n vorige huwelik met Brian Woods; Louise, Eddie en Shane.

Eugene Rainford Beck en Johanna Elizabeth Woods se kinders:

1.    Bonita Beck is gebore op 22 Februarie 1984. Sy trou op 3 April 2004 met Floris Andreas Johannes (Johan) Coetsee, gebore 9 April 1981.

Bonita Beck en Andreas Johannes Coetsee se kinders:

1.    Jody Coetsee is gebore op 5 Januarie 2009 in Klerksdorp (woon tydens geboorte in Parys).

2.    Emma Coetsee is gebore op 18 Januarie 2014 in Klerksdorp (woon tydens geboorte in Parys).

3.    Carol Anne Beck is gebore op 15 Augustus 1954 in Bloemfontein. Sy trou op 22 Januarie 1972 in die NG Kerk, Bainsvlei met Andries Barend Frederik (André) du Plessis, seun van Willem Gerhardus du Plessis en Johanna Augusta Hendrika Steyn. Hy is gebore op 15 Mei 1950 in Sabie, Noord-Transvaal.

Carol Anne Beck en en Andries Barend Frederik du Plessis se kinders:

1.    Cindy du Plessis is gebore op 19 Julie 1972 in Bloemfontein. Sy trou op 28 September 2002 in die Grote Kerk, Kaapstad met Christiaan (Chris), Bam seun van Gustav Bam en Johanna Catharina (Rinie) van Zyl. Christiaan is gebore op 21 November 1966 in Kaapstad.

2.    Mandy du Plessis is gebore op 1 Oktober 1975 en trou op 18 Oktober 1997 in die Klipkerk, Bloemfontein met Pieter Cornelius (Neil) de Klerk, seun Johannes Cornelius (Johan) de Klerk en Elizabeth Margaret (Lu) Warnick. Neil is gebore op 6 April 1975 in Cradock.

Mandy du Plessis en Pieter Cornelius de Klerk se kinders:

1.    Natascha de Klerk is gebore op 12 Januarie 2000 in Bethlehem.

2.    Johan André (Juandré) de Klerk is gebore op 25 Maart 2002 in Bloemfontein.

3.    Andree du Plessis is gebore op 14 April 1980 in Ladybrand en trou op 6 Augustus 1999 in die Klipkerk, Bloemfontein met Vincent Bender, seun van Jan George Frederik Bender en Dorothy Le Hardy. Vincent is gebore op 6 Julie 1975 in Bloemfontein.

Andree du Plessis en Vincent Bender se kinders:

1.    Damien Vincent Bender is gebore op 13 November 1999 in Bloemfontein.

2.    Lucan André Bender is gebore op 5 Augustus 2006 in Klerksdorp, (woon tydens geboorte in Ventersdorp).

3.    Nevieke Andree Bender is gebore op 12 Oktober 2011 in Klerksdorp, (woon tydens geboorte in Ventersdorp).

4.     Karen du Plessis is gebore op 26 November 1987 in Ladybrand.

4.    Lorraine Vivien (Lolly) Beck is gebore op 29 Januarie 1961 in Bloemfontein. Haar eerste huwelik is met Daniel (Dana) Venter in 1982 in Bloemfontein. Dana is gebore in 1959.

Lorraine Vivien en Daniel Venter se kind:

1.    Jacques Dana Venter is gebore op 1 Augustus 1983 in Bloemfontein.

Haar tweede huwelik is met Andries Petrus Gerbrand (André) Venter in 1987/1988 in die kerkie op Van Reenenpas. Hy is gebore op 1 September 1959. Geen kinders.

_______________________________________

3.    DIETLOF Fourie is gebore op 14 Maart 1925 in New Castle, Natal, en sterf op 27 Mei 1970 in Johannesurg. Hy trou met JACOBA MARTIENA MAGRIETHA (Kotie) BUITENDAG.

Dietlof Fourie en Jacoba Martiena Magrietha Buitendag se kinders:

1.    Alwyne Jacoba (Winnie) Fourie is gebore op 25 Mei 1945 en trou met Pieter Jacobus Smit.

2.    Philippus Jacobus (Philip) Fourie is gebore op 15 April 1952.

_______________________________________

4.    NATALIE (Talie) Fourie is gebore op 25 Februarie 1928 in Ladysmith, Natal. Sy trou met ALDO LINDEN LINDENBERG, seun van Loedolph Ferdinand (Louis) Lindenberg en Jacoba Adriana Sophia Hitge. Aldo is gebore op 20 Mei 1920 in Senekal of Bethlehem en sterf op 14 September 1991 in Bloemfontein. Hy is begrawe in die Ou Senekalbegraafplaas.

Natalie Fourie en Aldo Lindenberg se kinders:

1.    Beulah Lindenberg is gebore op 16 Augustus 1949 in Bloemfontein. Sy trou op 4 Januarie 1969 in Bloemfontein met Iain Graeme Robertson, seun van William Davielson Robertson en Laura Delanie Withers. Iain is gebore op 11 September 1946 in Bloemfontein en sterf in Feb 2012 in Durban.

Beulah Lindenberg en Iain Robertson se kinders:

1.    Grant William Robertson is gebore op 30 November 1970. Hy trou met Sandy Lynn Grieveson op 6 Jun 1998 in Durban.  Sandy is gebore op 26 Oktober 1971 in Durban.

          Grant William Robertson en Sandy Lynn Grievson se kinders:

1.    Chloe Helen Robertson is gebore op 13 Augustus 2003 in Durban.

2.    Emily Kate Robertson is gebore op in Durban.

3.    Wayne Robertson is gebore op 12 April 1974 in Bloemfontein. Hy trou met Ingrid Stijweg in Durban. Ingrid is gebore op 19 Mei 1970 in Durban.

Wayne Robertson en Ingrid Stijweg se kind:

1.    Ruby-Rose Robertson is gebore op 7 November 2012 in Durban.

 2.    Warren Robertson is gebore op 9 Augustus 1981 in Durban. Hy trou met Kirsti Lauren de Kock in Durban. Kirsti is gebore op 2 Junie 1982 in Oos-London.

          Warren  Robertson en Kristi Lauren de Kock se kind:

1.    Sophie Robertson is gebore op 10 Augustus 2013 in London.

 2.    Belinda Sophia Lindenberg is gebore op 25 November 1950 in Bloemfontein. Haar eerste huwelik is met Lionel Comer-Bond. Lionel is gebore op 4 Julie 1945 in Bloemfontein.

Belinda Sophia Lindenberg en Lionel Comer-Bond se kinders:

1.    Sandy Comer-Bond is gebore op 11 Junie 1969 in Bloemfontein.

2.    Ryan Lionel Comer-Bond is gebore op 7 Februarie 1972 in Bloemfontein.

Belinda se tweede huwelik is met John David Johnstone. John is gebore op 25 Maart 1946 in Liverpool, Lancashire, England.

3.    Claudia Wonda Lindenberg is gebore op 5 Mei 1953 in Bloemfontein. Haar eerste huwelik is op 30 September 1972 in Bloemfontein met Everhard (Ewie) du Plessis, seun van Johan David du Plessis. Ewie is gebore op 17 Desember 1949 in Bloemfontein en sterf op 12 Julie 1979.

Claudie Wonda Lindenberg en Everhard du Plessis se kinders:

1.    Nadine du Plessis is gebore op 11 Maart 1973 in Bloemfontein en sy trou met Allan van Heerden.

Nadine Lindenberg en Allan van Heerden se kind:

1.    Jana van Heerden is gebore op 16 Mei 2003.

2.    Johan Alvin Plessis is gebore op16 Mei 1976 in Bloemfontein. Hy trou met Melanie Jacolene Payne.

Claudia se tweede huwelik is met Colin Jardine, seun van Jose Jardine en Elsie Catharine Coetzee. Colin is gebore op 1 Julie 1952 in Johannesburg.

Claudia Lindenberg en Colin Jardine se kind:

1.    Natasha Jardine is gebore op 13 September 1983 in Pretoria.

 4.    Louis Lindenberg is gebore op 18 Jan 1955 in Bloemfontein. Hy trou op 13 Augustus 1977 in Bloemfontein met Deidre Tibshirany, dogter van Fiad en Jean Tibshirany. Deidre is gebore op 23 Februarie 1955 in Bloemfontein.

Louis Lindenberg en Deidre Tibshirany se kinders:

1.    Laverne Bianca Lindenberg is gebore op 23 Mei 1980 in Bloemfontein.

2.    Jamin Guy Lindenberg is gebore op 8 Oktober 1985 in Pietersburg. Hy sterf op 23 Oktober 2012 in Pretoria.

3.    Kayley Jade Lindenberg is gebore op 2 Maart 1989.

Kayley Jade Lindenberg se kind:

1.    Nielen Luke Louw is gebore op 2 Januarie 2008 in Pretoria.

 5.    Alma Lindenberg is gebore op 21 Oktober 1956 in Bloemfontein. Sy trou op 24 Junie 1989 in Belvidere, Knysna met Anthony John (Tony) Williamson seun van John Patrick Williamson en Dorothy Margaret Stedman. Tony is gebore op 5 Februarie 1958 in Durban.

Alma Lindenberg en Anthony John Williamson se kinders:

1.    Leigh Ann Williamson is gebore op 28 Mei 1991 in Nelspruit, Mpumalanga.

2.     Jessica May Williamson is gebore op 29 April 1994 in Nelspruit, Mpumalanga.

6.    Ludolph Marius Lindenberg is gebore op 20 September 1962 in Bloemfontein. Hy trou op 8 Junie 1984 in Bloemfontein met Carole Anne Fox dogter van David Fox en Florence Anne Hetherington. Carole is gebore op 1 Desember 1965. Gustav is tans verloof aan Dienka Groenewald.

Ludolph Marius Lindenberg en Carole Anne Fox se kinders:

1.    Charne Lindenberg is gebore op 24 Desember 1984 in Bloemfontein.

2.    André Lindenberg is gebore op 13 Mei 1987 in Bloemfontein.

 7.    Gustav Dietlof Lindenberg is gebore op 5 Februarie 1968 in Bloemfontein. Hy trou op 16 November 1996 in Bloemfontein met Cecilia Maria de Swardt, dogter van Pieter de Swardt and Emmie Bester. Cecilia is gebore op 6 November 1974 in Meyerton.

Gustav Dietlof Lindenberg en Cecilia Maria de Swardt se kinders:

1.    Alex Lindenberg is gebore op 9 Desember 2002 in Pretoria.

2.    Kaila Lindenberg is gebore op 16 Januarie 2006 in Pretoria.

 8.    Aldo Lindenberg is gebore op 14 September 1971 in Bloemfontein en hy trou met Espie Rahl in Bloemfontein.

Aldo Lindenberg Rahl en Espie se kinders:

1.    Aldin Lindenberg is gebore op 21 Februarie 2001 in Bloemfontein.

2.    Kian Lindenberg is gebore op 4 Februarie 2004 in Bloemfontein.

3.    Rossouw Lindenberg is gebore op 17 Maart 2010 in Bloemfontein.

_______________________________________

5.    CLAUDE Fourie is gebore op 29 Desember 1932 in Bloemfontein en sterf op 11 September 1993 in Phalaborwa. Hy trou op 3 Desember 1955 in Welkom met RINA PITZER, dogter van Hendrik Pitzer and Charlotte Venter. Rina is gebore op 22 April 1939 in Brakpan.

Claude Fourie en Rina Pitzer se kind:

1.    Louis Strydom (Kaaiman) Fourie is gebore op 8 Junie 1957 in Welkom. Hy trou op 1 Julie 1978 in Kuruman met Annetjie van Tonder, dogter van Gerald en Lulu van Tonder. Annetjie is gebore op 28 Februarie 1955 in Kuruman.

Louis Strydom Fourie en Annetjie van Tonder se kinders:

1.    Lucille Fourie is gebore op 17 Junie 1980 in Kroonstad.

2.    Annerine Fourie is gebore op 3 September 1982 in Kroonstad en trou op 10 Februarie 2010 by die Hartebeespoortdam met Johan Burger, seun van Johan Burger en Yvonne. Johan is gebore op 26 Junie 1980.

Annerine Fourie en Johan Burger se kind:

1.    Anje Burger is gebore op 28 September 2011 in Phalaborwa.

  _______________________________________

BRONNE

_______________________________________

Familielede.

Sterftekennisse.

Die Strydom stamvader in Suid-Afrika, opgestel deur Daniel J. Strydom, 16 Augustus 1998, Lincoln, Nebraska http://incolor.inetnebr.com/strydom/geslagsregisters/SA_Strydom.htm

“Doopboek van de fortkerk van Liefkenshoek 1622-1706”, zoals gekopieerd door Jan Jansen Leerdam in 1764 zoals gekopieerd door Jozef De Wilde ca. 1930 … ens. De door Jozef De Wilde vervaardigde kopie berust in het archief van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. KOKW  te SintNiklaas onder nummer OKW A doos 116 map 1077.

Die Reformatorisch Dagblad,  http://www.rd.nl

Eggsa webblad, Cape Muster Roll 1699-1690 – free men, geskryf en getranskribeer deur Richard Ball.

Eggsa webblad, Cape Town Baptisms 1665-1695, geskryf en getranskribeer deur Richard Ball en Corney Keller.

Webwerf van FamilySearch, “Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898,”.

Webwerf van FamilySearch, NG Kerk registers.

Webwerf van Stamouers, SCHOULTZ Jean Baptiste Franz, deur Alida Schoultz.

Data uit die skeepssoldyboeke beskikbaar op die webwerf “VOC – opvarenden”, ‘n gesamentlike inisiatief van die Nederlandse Nasionale Argief, die argiefdienste van Delft en Rotterdam, die Zeeuws argief , die Wesfries Argief en die afdelings geskiedenis van die universiteite Leiden en Gent – http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/default.aspx.

Kaapse Argiefbewaarplek, Inventarisse van die Weeskamer van die Kaap die Goeie Hoop – MOOC 10 reeks

PlanetGIS, plaaskaarte.

Google Maps en Wikipedia, inligting oor dorpe ens.

Hoge J., Personalia of the Germans at the Cape 1652-1806.

Heese en Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagsregisters.

C.C. de Villiers en bygewerk deur C. Pama, Geslagsregisters van die ou Kaapse Families.

Asook ander aangehaalde bronne.